H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 96 / 24.04.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 96

din data: 24.04.2008
privind aprobarea reevaluării a unor imobilizări corporale din patrimoniului public al Judeţului Arad concesionate la SC AEROPORTUL ARAD SA etapa II


Având în vedere,
-Referatul Comisiei pentru pregatirea realizării procesului de privatizare nr. 3998/16.04.2008, privind evaluare a unor imobilizări corporale din patrimoniului public al Judeţului Arad concesionate la SC AEROPORTUL ARAD SA - etapa 2;
-Prevederile art. 21 din OUG 81/2003, privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, completată şi modificată cu OUG 103/2007;
-Raportul de evaluare a unor imobilizări corporale din patrimoniului public al Judeţului Arad aflat în concesiune la SC AEROPORTUL ARAD SA întocmit de către evaluatorul autorizat SC B&B INVESTIȚII ªI SERVICII SRL ARAD;
-avizul comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă Raportul de evaluare a unor imobilizări corporale din patrimoniului public al Judeţului Arad, aflat în concesiune la SC AEROPORTUL ARAD SA, întocmit de către evaluatorul autorizat SC B&B INVESTIȚII ªI SERVICII SRL ARAD, după cum umează:


Nr.
crt.
Denumire activ
Suprafaţa
mp
Valoare
reactualizată
(cost de înlocuire net)
lei
1.
Pistă aterizare - decolare
120.000
22.776.000
2.
Platformă staţionare avion
14.000
449.400
3.
Căi de rulare
din care: - cale de rulare A
- cale de rulare D
42.120
6.120
36.000
1.301.508
189.108
1.112.400
4.
Bretele de legătură căi de rulare
din care: - bretele legătură căi rulare B
- bretele legătură căi rulare C
6.570
2.520
4.050
203.013
77.868
125.145
5.
Platformă terminal cargo cu facilităţi
14.250
3.103.650
6.
Pistă înierbată avioane uşoare
102.000
81.600
7.
Zonă de siguranţă de tranziţie
din care: - nord
- sud
139.500
101.250
38.250
55.800
40.500
15.300
TOTAL =
27.970.971Art.2.Valorile reevaluate a bunurilor din patrimoniul public a Judeţului Arad menţionate la art. 1 se vor opera în evidenţele contabile ale Consiliului Judeţean Arad, începând cu 01.05.2008.
Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-SC "Aeroportul Arad" SA
-Direcţia tehnică - investiţii
-Serviciul contabilitate.


PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)