H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 104 / 24.04.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 104

din data: 24.04.2008
privind modificarea Statutului Judeţului Arad aprobat prin HCJ Arad nr. 29/2004


Având în vedere,
-Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unităţilor administrativ-teritoriale;
-Referatul nr. 4035/17.04.2008 al Direcţiei administraţie publică privind propunerea de modificare a Statutului Judeţului Arad aprobat prin HCJ Arad nr. 29/2004;
-avizul comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.I. Statutul Judeţului Arad, aprobat prin HCJ Arad nr. 29/2004 se modifică şi completează după cum urmează:
1. La punctul 1 "Aşezarea geografică":
Alin. 4) se va citi: „Reţeaua de localităţi cuprinde din punct de vedere administrativ: un municipiu (Arad), 9 oraşe (Chişineu Criş, Curtici, Ineu, Lipova, Nădlac, Pâncota, Pecica Sebiş, Sântana), 68 de comune şi 273 de sate".
2. La punctul 12 „Persoana juridică":
Alin 2) se va citi: „Atribuţiile ce revin persoanei juridice sunt îndeplinite, în condiţiile legii de către Consiliul Judeţean Arad, organ deliberativ, format din 33 consilieri judeţeni aleşi, şi care reprezintă autoritatea administraţiei publice constituită la nivelul judeţului.
El coordonează activitatea consiliilor comunale şi orăşeneşti în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean".
Alin. 3) se va citi: „Consiliul judeţean se întruneşte în şedinţe ordinare în fiecare lună şi în şedinţe extraordinare de câte ori este necesar, în cadrul cărora adoptă hotărâri.
Alin. 8) se va citi: „Preşedintele Consiliului Judeţean Arad este ales prin vot direct şi reprezintă judeţul în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, cu persoane fizice şi juridice române şi străine precum şi în justiţie şi răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice judeţene."
Alin. 12) se va citi: „Secretarul judeţului este funcţionar public de conducere care participă în mod obligatoriu la şedinţele consiliului judeţean, contrasemnează hotărârile pe care le consideră legale şi îşi asumă responsabilitatea pentru legalitatea acestora".
În continuare, la alin. 13) şi 14), în loc de „secretarul general al judeţului" se va citi „secretarul judeţului" şi în loc de „Ministerul Administraţiei şi Internelor" se va citi „Ministerul Internelor şi Reformei Administrative".
3. La punctul 15 „Patrimoniul judeţului Arad":
Alin. 4) se va citi: „Administrarea patrimoniului judeţului Arad se face de către Consiliul Judeţean Arad prin Serviciul administrarea domeniului public şi privat din aparatul de specialitate. Inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului este însuşit prin hotărâre de consiliu judeţean (HCJ nr. 79/2002) şi atestat prin hotărâre de guvern (HG nr. 976/2002) şi poate fi modificat şi completat când se impune acest lucru".
Art.II. 1.Stema judeţului Arad este cea prezentată în Anexa nr. 1, aşa cum a fost aprobată prin HG nr. 842/2005.
2. Sigiliul judeţului este prezentat în Anexa nr. 2.
3.Drapelul Judeţului este prezentat în Anexa nr. 3.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
Anexa_1.doc Descarcă
Anexa_3.doc Descarcă
Anexa_2.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)