H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 112 / 23.05.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 112

din data: 23.05.2008
privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 57/2008 privind asocierea în scopul realizării proiectului ,,Sistem integrat de gestionare a deşeurilor judeţul Arad,, şi constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem integrat de gestionare a deşeurilor judeţul Arad,,


Având în vedere,
-referatul nr. 4711 din 13.05.2008 al Unităţii de Implementare a Proiectului ,,Sistem integrat de gestionare a deşeurilor judeţul Arad";
-prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, prevederile art. 49 lit d din OUG nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor;
-prevederile art. 11 şi art. 91 alin. (5), lit. a, pct. 13, alin. (6), lit. c, din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale modificată şi republicată;
-prevederile art 2 şi 10 din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, modificată prin OUG nr. 13/2008;
-prevederile O.G. nr. 26/2000 privind Asociaţiile şi fundaţiile, aprobată prin Legea nr. 246/2005;
-Avizul comisiilor de specialitate;


În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic. Articolul 3 din Hotărârea C.J.Arad nr. 57/2008 se modifică şi completează asfel : Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem integrat de gestionare a deşeurilor judeţul Arad" va avea sediul în România, judeţul Arad, municipul Arad, B-dul Revoluţiei nr. 81, şi un patrimoniu iniţial de 39.500 lei.
Se aprobă participarea Consiliului Judeţean Arad la patrimoniul iniţial al Asociaţiei cu o contribuţie în valoare de 1.500 lei.
Se aprobă suma de 5.000 lei reprezentând cheltuieli de constituire ale asociaţiei.
Celelalte articole din Hotărârea C.J.Arad nr. 57/2008 rămân nemodificate.
Prezenta se comunică la:
-Unitatea de Implementare a proiectului ,,Sistem integrat de gestionare a deşeurilor judeţul Arad,,
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)