H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 114 / 23.05.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 114

din data: 23.05.2008
privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Arad pe anul 2008


Având în vedere,
-prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388 / 31.12.2007;
-prevederile Legii nr. 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale;
-referatul Direcţiei Economice nr. 4871 din 19.05.2008 privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Arad;
-prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor nr.1917 ,,Norme metodologice de organizare şi conducere a instituţiilor publice";
-prevederile Hotărârii Guvernului nr.364/aprilie 2008, de alocare a unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autoritătilor administraţiei publice locale.
-avizul comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Arad pe anul 2008 conform anexelor 1 si 1.1 la prezenta hotărâre.
Art.2.Se aprobă rectificarea bugetului propriu de venituri al Consiliului Judeţean Arad pe anul 2008 conform anexelor 2 şi 2.1 la prezenta hotărâre.
Art.3.Serviciul buget - venituri din cadrul Direcţiei Economice al Consiliului Judeţean Arad va asigura comunicarea către unităţile subordonate a programului aprobat prin prezenta hotărâre .
Prezenta hotărâre se va comunica la:
-Prefectura Judeţului Arad;
-Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad;
-Direcţia Economică;
-Unităţi subordonate.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Anexa_1-2008.xls Descarcă
referat__rectificare__bug.propriu_mai_2008.doc Descarcă
Anexa_2.xls Descarcă
Anexa_2.1.xls Descarcă
ANEXA_3_LISTA_DE_INVESTITII.pdf Descarcă
Anexa_1.1-venituri+cheltuieli-2008.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)