H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 118 / 23.05.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 118

din data: 23.05.2008
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Arad a unui număr de 12 autobuze, concesionate la S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, scoaterea din funcţiune şi dezmembrarea acestora


Având în vedere,
-referatul Direcţiei Tehnice - Investiţii nr. 4548/ 14.05.2008, privind propunerea de trecere din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Arad a 12 autobuze, concesionate la S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, scoaterea din funcţiune şi dezmembrarea acestora;
-Legea nr. 15/1994 republicată privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale;
-Ordonanţa Guvernului nr.112/2000 privind reglementarea procesului de scoaterea din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniu public al statului şi al unităţilor administrativ - teritoriale;
-Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
-Aprobarea propunerii de scoatere din funcţiune, a Consiliului de Administraţie de la S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, din data de24.04.2008.
-avizul comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Arad a unui număr de 12 autobuze , conform anexei.
Art.2.Se aprobă scoaterea din funcţiune şi dezmembrarea mijloacelor fixe prevăzute la Art.1 cu respectarea prevederilor O.G.112/2000.
Art.3.Subansamblurile rezultate din dezmembrare vor fi valorificate ca piese de schimb de către S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad pentru parcul auto pe care îl deţine în baza contractului de concesiune nr.3161/05.04.2007, iar contravaloarea deşeurilor rezultate din dezmembrare vor fi virate către Consiliul Judeţean Arad.
Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad
-Direcţia Tehnică - Investiţii
-Direcţia Economică.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Anexa_1.doc Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)