H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 122 / 23.05.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 122

din data: 23.05.2008
privind aprobarea Avizului tehnic nr. 10/14.05.2008 aferent P.U.Z. „ Mică producţie nepoluantă, depozitare, logistică, activităţi economice, parcelele 29.86/1-10/1/1, cad.1622" şi R.L.U. aferent, sat Horia, comuna Vladimirescu, jud. Arad


Având în vedere,
-referatul Arhitectului şef nr. 4706/14.05.2008;
-avizul tehnic favorabil nr. 10/14.05.2008 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism acordat documentaţiei P.U.Z. „Mică producţie nepoluantă, depozitare, logistică, activităţi economice, parcelele 29.86/1-10/1/1, cad.1622" şi R.L.U. aferent ,sat Horia , comuna Vladimirescu, jud.Arad;
-prevederile art. 37 aliniatul (5) al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
-avizul comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă avizul tehnic nr. 10/14.05.2008, anexă la prezenta.
Art.2. Planul Urbanistic Zonal „Mică producţie nepoluantă, depozitare, logistică, activităţi economice, parcelele 29.86/1-10/1/1, cad.1622" şi R.L.U. aferent, sat Horia, comuna Vladimirescu, jud. Arad se va aproba de către Consiliul Local Vladimirescu.
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Arad şi se comunică:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad
-Arhitectului ªef al Judeţului
-Beneficiar: S.C. GRIMMING HORIA S.R.L.
-Proiectant general: S.C. GEOLINK S.R.L.
-Proiectant de specialitate: S.C. ICEBERG S.R.L.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

REFERAT.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)