H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 125 / 23.05.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 125

din data: 23.05.2008
privind modificarea statului de funcţii şi a organigramei pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad


Având în vedere,
-referatul nr.referatul nr. 4772/15.05.2008 al Biroului Gestiune Resurse Umane, prin care se propune modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad;
-prevederile art. 91 alin. 2 lit. (c) din Legea nr. 215/2001- Legea administraţiei publice locale, republicată;
-prevederile art. 91, ale art. 111 alin. 1 şi ale art. 112 alin. 1 din Legea nr. 188/1999 - privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
-prevederile H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;
-prevederile O.G. nr. 9/2008 pentru modificarea O.G. nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin legea nr. 232/2007, şi pentru acordarea unor creşteri salariale pentru funcţionarii publici în anul 2008;
-prevederile O.G. nr. 10/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008, personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr. 24/2000;
-Standardele naţionale adoptate în domeniul protecţiei copilului şi adultului;
-avizul comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic.Se aprobă modificarea statului de funcţii şi a organigramei pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, conform anexelor 1 şi 2.
Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad, prin Serviciul Resurse Umane şi Salarizare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad.
Prezenta se comunică prin personalul din cadrul Compartimentului Logistică şi Redactare M.O. al Direcţiei Administraţie Publică.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

REFERAT_privind_modificarea_org._si_a_st.de_f._la_DASPC_ARAD_2008.doc Descarcă
CENTRALIZATOR.xls Descarcă
organigrama_IUNIE__2008.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)