H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 116 / 23.05.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 116

din data: 23.05.2008
privind schimbarea administratorului imobilului situat în municipiul Arad, str. George Bariţiu nr. 16


Având în vedere,
-referatul nr.4841/16.05.2008 al Direcţiei Tehnice - Investiţii şi Direcţiei Economice;
-prevederile art. 12 din Legea nr. 213/1998, actualizată, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
-prevederile art. 91, alin. (1), lit.c, alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată;
-avizul comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se revocă dreptul de administrare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad asupra imobilului proprietate publică a Judeţului Arad, situat în municipiul Arad, str.Bariţiu nr.16.
Art.2.Imobilul prevăzut la art.1 se dă în administrare ªcolii Populare de Arte Arad în vederea asigurării spaţiului necesar desfăşurîrii activităţii acesteia cât şi pentru Serviciul Ansamblul profesionist "Rapsozii Zărandului şi Biroul Conservare şi promovare cultură tradiţională din cadrul Centrului Cultural Judeţean Arad.
Art.3.Direcţia Tehnică-Investiţii prin Serviciul Administrarea domeniului public şi privat, va transpune în practică prevederile prezentei hotărâri privind schimbarea administratorului imobilului.

Hotărârea se comunică la:
-Direcţia Tehnică - Investiţii, Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat;
-Direcţia Economică;
-Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad;
-ªcoala Populară de Arte Arad;
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

REFERAT.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)