H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 126 / 23.05.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 126

din data: 23.05.2008
privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru S.C. Aeroportul Arad S.A


Având în vedere,
-referatul nr.4809 din 15.05.2008 al Biroului Gestiune Resurse Umane, prin care se propune modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru S.C. Aeroportul Arad S.A;
-prevederile art.21-24 din H.G. nr.398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor judetene;
-Statutul personalului S.C. Aeroportul Arad S.A aprobat prin Hotararea Consiliului de administratie nr. 13/15.05.2003;
-prevederile H.G. nr. 443/12.05.2005 privind aprobarea Programului National de Securitate Aeronautică;
-prevederile H.G. nr.781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu;
-prevederile Legii nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate;
-prevederile Legii nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca si HG. nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii securittii,si snttii în munc nr. 319/2006;
-prevederile Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicată;
-prevederil O.G.nr. 29/1997 privind Codul aerian;
-prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată şi actualizată;
-prevederile art. 7 şi ale art. 8 din O.U.G. nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar;
-prevederile art. 91 alin. 2 lit. (c) din Legea 215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată;
-avizul comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic.Se aprobă organigrama şi statul de funcţii al S.C. Aeroportul Arad S.A, începând cu data de 01.06.2008 , conform Anexelor nr. 1 şi 2.
Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad, prin personalul de resort al Compartimentului Financiar-Contabilitate şi Personal din cadrul S.C. Aeroportul Arad S.A.
Prezenta se comunică prin personalul din cadrul Compartimentului Logistică şi Redactare M.O. al Direcţiei Administraţie Publică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat_modificare_org._stat_de_functii__mai_SC_Aeroportul_Arad.doc Descarcă
Organigrama_01.06.08.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)