H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 1004 / 03.07.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 1004

din data: 03.07.2008
privindAvând în vedere,
-Propunerea preşedintelui Consiliului Judeţean Arad cu privire la înscrierea pe ordinea de zi a prezentului proiect de hotărâre;
-Referatul Direcţiei Economice şi Serviciul Integrare Europeană şi Relaţii Externe nr.4832/22.05.2008;
-Contractul de Asociere dintre membii Euroregiunii Dunăre-Criş-MureşTisa privind înfiinţarea unei societăţi de utilitate publică;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr.56/27.03.2003 cu privire la înfiinţarea Societăţii de Utilitate Publică "Agenţia de Dezvoltare a Euroregiunii Dunăre-Criş-Mureş-Tisa" (SUP DKMT) ;
-Prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.273/2006 privind finanţele publice locale, art.35;
-avizul comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic. Se aprobă plata sumei de 12.787 Euro în contul Societăţii de Utilitate Publică "Agenţia de Dezvoltare a Euroregiunii DKMT", reprezentând contribuţia Consiliului judeţean Arad la asigurarea activităţilor şi cheltuielilor societăţii pentru perioada 1 aprilie 2008 - 31 martie 2009.
Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuterniceşte Direcţia Economică şi Direcţia Programe, Proiecte prin serviciul Relaţii Externe şi Integrare Europeană din cadrul Consiliului judeţean Arad.
Prezenta Hotărâre se va comunica la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Programe, Proiecte şi Integrare Europeană
-Societatea de Utilitate Publică Agenţia de Dezvoltare a Euroregiunii Dunăre-Criş-Mureş-Tisa.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot