H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 142 / 15.07.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 142

din data: 15.07.2008
privind aprobarea concesionării unor terenuri în Zona Liberă Curtici Arad


Având în vedere,
-referatul nr. 6489/08.07.2008 al Administraţiei Zonei Libere Curtici Arad, privind aprobarea concesionării unor suprafeţe de teren în Zona Liberă Curtici Arad;
- referatul nr. 6559 /09.07.2008 al Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat privind aprobarea concesionării unor suprafeţe de teren în Zona Liberă Curtici Arad;
-prevederile H.G. nr.1988/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru concesionarea bunurilor proprietate publică sau privat a statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale, precum şi a activitţilor/serviciilor publice de interes naţional sau local, aflate în administrarea zonelor libere.
- prevederile art.123, alin. 1 din Legea nr.215/2001 a admnistraţiei publice locale, republicată;
- avizul comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, actualizată şi completată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă concesionarea parcelelor denumite 0 în suprafaţ de 640,68 mp şi 0/2 în suprafaţ de 300 mp amplasate în incinta Zonei Libere Curtici Arad, Platforma Aeroport, care fac parte din parcela înscrisă în cartea funciară sub nr. 59056 cu număr topografic 6817/a-1/6-1/2/5.
Art. 2. Concesionarea bunurilor precizate la art.1 se face de către Administraţia Zonei Libere Curtici Arad, prin licitaţie publică, în condiţiile legii.
Hotărârea se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Administraţia Zonei Libere Curtici Arad
-Direcţia Economică
-Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat_concesionare_teren__Zona_Libera.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 1 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)