H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 154 / 15.07.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 154

din data: 15.07.2008
privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Arad


Având în vedere,
- referatul nr. 6523 din 08.07.2008 al Biroului Gestiune Resurse Umane, prin care se propune modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Arad;
- prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
- prevederile O.G nr. 9/2008 pentru modificarea O.G. nr.6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2008;
- prevederile O.G. nr. 10/2008, privind nivelul salariilor de bază şi a altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr. 24/2000;
- prevederile Legii nr. 92/2007 - Legea serviciilor de transport public local;
- prevederile H.G nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei nationale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice;
- prevederile O.G. nr. 75/2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unitatilor administrativ-teritoriale, actualizată, aprobată prin Legea nr. 534/2003;
- prevederile Legii nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
- Avizul favorabil nr.1439867/20.06.2008 al Agenţiei Naţinale a Funcţionarilor Publici Bucureşti;
- prevederile art.91 alin.(2) lit.c şi ale art. 104 alin.(2) lit.a din Legea nr.215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată;
- avizul comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Arad, conform anexelor nr. 1 şi 2.
Art. 2.Se aprobă înfiinţarea în organigrama instituţiei, a Unităţii de Implementare a Proiectului (U.I.P) pentru realizarea proiectului "Sistem integrat de gestionare a deşeurilor pentru judeţul Arad".

Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad.
Prezenta se comunică prin personalul din cadrul Compartimentului Logistică Actelor Administrative din subordinea Secretarului Judeţului.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

organigrama.xls Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)