H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 164 / 30.07.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 164

din data: 30.07.2008
privind aprobarea participării judeţului Arad la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Vest pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă - ADIVEST


Având în vedere,
-prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată ulterior;
-prevederile art.11-13, art.88 alin.2, art.91 alin.6 lit.a), art.92 şi ale art.97 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
-referatul nr. 7204/25.07.2008 al Direcţiei Programe, Proiecte şi Integrare Europeană;
-avizul comisiilor de specialitate

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi completată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. (1). Se aprobă participarea Judeţului Arad în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Vest pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă - ADIVEST, denumită în continuare şi Asociaţia.
(2). Actul constitutiv şi Statutul asociaţiei sunt prevăzute în anexele nr.1 şi nr.2 la prezenta hotărâre şi fac parte integrantă din aceasta.
Art.2. Se desemnează Preşedintele Consiliului Judeţean să semneze personal, sau printr-o persoană din cadrul aparatului propriu al Consiliului judeţean, în faţa oricărei instituţii sau autorităţi, orice document care este necesar pentru înfiinţarea asociaţiei.
Art.3.Se desemnează dl. Ioţcu Nicolae în calitate de reprezentant al judeţului/Consiliului judeţean Arad în Adunarea Generală a Asociaţilor şi domnul Matula Iosif în calitate de supleant.
Art. 4. Se desemnează dl.Ionescu Gheorghe să facă parte din membrii Consiliului Director al Asociaţiei şi domnul Petrica Aurel membru supleant.
Art. 5. (1).Se aprobă suportarea de la bugetul Consiliului judeţean a sumei de 10.000 lei reprezentând contribuţia judeţului la patrimoniul iniţial al Asociaţiei.
(2) Se aprobă suportarea de la bugetul Consiliului judeţean a cuantumului cotizaţiei stabilite de Adunarea Generală, conform Statutului asociaţiei.
Art.6. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art. 48 alin.2 art. 49 alin. 1 teza II şi art. 115 alin. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare:
- Instituţiei Prefectului judeţului Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa_1.doc Descarcă
anexa_2.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)