H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 161 / 30.07.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 161

din data: 30.07.2008
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local pe anul 2008


Având în vedere,
- prevederile Legii nr. 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale;
- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/31.12.2007;
-Ordinul M.F. nr.1917 Normele Metodologice de organizare şi conducere a contabilităţii instituţiilor publice modificat şi completat;
- Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
- referatul Centrului Scolar Arad nr. 7167/24.07.2008 ;
-referatul Direcţiei Tehnice-Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat nr. 7197/25.07.2008;
-referatul Serviciului Contabilitate din cadrul CJA nr. 7207/25.07.2008;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, actualizată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă rectificarea contului de execuţie al bugetul de venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local pe anul 2008, conform anexei MF nr.141-05, la prezenta hotărâre.
Art.2.Se aprobă modificarea obiectivelor din lista de investiţii pe anul 2008 având ca sursă de finanţare ,,alte surse constituite potrivit legii" conform anexei 3 la prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia prefectului - Judeţul Arad;
- Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad;
- Trezoreria Municipiului Arad;
- Centrul ªcolar Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Anexa_141-05_bug_in_afar_bug_2008_influente_.xls Descarcă
REFERAT_FOND_DE_RULMENT___rectificare_iulie_2008_.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)