H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 182 / 21.08.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 182

din data: 21.08.2008
privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Arad


Având în vedere,
-Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 99 din 24.04.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Arad;
-Referatul nr.7684 din 08.08.2008 al Biroului Gestiune Resurse Umane, privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate din cadrul Consiliului judeţean Arad;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr.123 din 23.05.2008 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Arad;
-Avizul favorabil al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucureşti transmis prin adresa nr. 1439867/20.06.2008;
-prevederile art. 91 alin. (2) lit.c) şi ale art 104 alin.(2) lit.a ) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată modificată şi completată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se completează Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Arad cu atribuţiile Compartimentului Logistica Actelor Administrative, după cum urmează:
Capitolul III se completează cu pct. 3.2 reprezentând Compartimentul Logistica Actelor Administrative, compartiment nou înfiinţat în directa coordonare, îndrumare şi control a secretarului Judeţului având următoarele atribuţii:
a)execută lucrările necesare pentru pregatirea şi desfăşurarea şedinţelor consiliului judeţean şi a comisiilor de specialitate;
b)asigură convocarea, în termenul legal, a consilierilor judeţeni la şedintele ordinare şi extraordinare ale consiliului judeţean şi ale comisiilor de specialitate;
c)pune la dispoziţia consilierilor materialele ce urmează a fi supuse dezbaterii şi adoptării lor în şedinţele consiliului judeţean prin postarea lor pe site-ul instituţiei cât şi pe CD-uri;
d)prezintă spre semnare hotărârile adoptate, preşedintelui consiliului judeţean şi secretarului judeţului şi procedează la numerotarea, parafarea şi păstrarea acestora în dosare, în conformitate cu dispoziţiile legale;
e)comunică în termenul legal prefectului, în vederea controlului de legalitate un set din hotărârile adoptate în fiecare sedinţă a consiliului judeţean;
f)asigură publicarea pe site-ul consiliului judeţean a hotărârilor adoptate, a procesului-verbal al sedinţei precum şi a modului de votare;
g)transmite spre publicare in presa locală hotărârile cu caracter normativ adoptate de consiliul judeţean;
h)ţine evidenţa participării consilierilor judeţeni la şedinţele consiliului judeţean şi ale comisiilor de specialitate şi întocmeşte documentele necesare în vederea acordării indemnizaţiei de sedinţă cuvenită lunar;
i)păstrează sigiliul consiliului judeţean şi ţine evidenţa ştampilelor;
j)asigură înregistrarea în registre speciale a declaraţiilor de avere şi de interese ale consilierilor judeţeni, a membrilor consiliilor de administraţie, a persoanelor care deţin funcţii de conducere în cadrul regiilor autonome şi al societăţilor comerciale, la care consiliul judeţean este acţionar majoritar sau semnificativ precum şi transmiterea lor Agenţiei Naţionale de Integritate.
Art.2. Atribuţiile şi denumirea Compartimentului Asigurare Logistică şi Redactare Monitor Oficial de la pct. 8.2. al Capitolului VIII, se modifică în Compartimentul Editarea Monitorului Oficial al Judeţului şi va desfăşura următoarele categorii principale atribuţii:
a)primeşte şi selectează hotărârile şi dispoziţiile cu caracter normativ adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice judeţene, orăşeneşti şi comunale, instituţiei prefectului, serviciilor publice deconcentrate, precum şi a altor autorităţi şi instituţii publice care au aplicabilitate în judeţ şi care nu editează monitoare oficiale proprii;
b)primeşte şi selectează alte documente şi informaţii de interes public, precum şi declaraţii de politică judeţeană;
c)întocmeşte baza de date şi o gestionează, pe emitenţi şi tipuri de acte normative în vederea valorificării ei prin publicare sau consultare;
d)tehnoredactează actele normative în formatul pentru tipărire, pe luni şi instituţii şi predă materialele tipografiei în vederea tipăririi monitorului;
e)efectuează corectura monitorului oficial şi acordă avizul „bun de tipar";
f)ţine legătura cu tipografia care a fost selectată în vederea tipăririi monitorului oficial;
g)asigură securitatea şi integritatea datelor pentru fiecare ediţie lunară a monitorului oficial;
h)urmăreşte respectarea clauzelor din contractul de servicii de tipărire în ce priveşte condiţiile grafice, punere în pagină, respectarea duratei de execuţie, etc.
i)stabileşte numărul de exemplare ce urmează a fi tipărite lunar şi asigură distribuţia către cei interesaţi: autorităţi publice, instituţii publice, servicii deconcentrate, societăţi comerciale, biblioteci, etc.
j)asigură păstrarea şi arhivarea monitorului oficial pentru a putea fi consultat oricând de către cei interesaţi;
k)conduce registratura generală pe suport electronic, asigurând primirea şi înregistrarea corespondenţei;
l)distribuie corespondenţa conform rezoluţiilor date de către persoanele în drept, pe direcţii, servicii şi compartimente pe baza condicilor de predare-primire şi după rezolvare, asigură expedierea acesteia;
m)predă şi ridică de la poştă corespondenţa şi alte trimiteri (colete, mandate, etc)
n)urmăreşte rezolvarea în termen a corespondenţei de către toate compartimentele şi răspunde de difuzarea actelor normative la compartimentele şi unităţile interesate.
o)gestionează timbrele necesare expedierii corespondenţei şi justifică folosirea lor.
p)îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege sau de către conducătorul instituţiei.
Art.3.Se introduce alin (1) la art. 17 al Capitolului I cu următorul conţinut:
Fişa postului pentru personalul din cadrul instituţiei va fi întocmită de către coordonatorul compartimentului în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea titularul postului, se avizează de către superiorul coordonatorului acestui compartiment şi se aprobă de către conducătorul instituţiei.
Art. 4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad.
Prezenta hotărâre se va comunica direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor din cadrul aparatului de specialite, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Arad, prin personalul din cadrul Compartimentului Logistică şi Redactare Monitor Oficial al Direcţiei Administraţie Publică.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)