H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 179 / 21.08.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 179

din data: 21.08.2008
privind modificarea patrimoniului Judeţului Arad dat în administrare directă către ªcoala Populară de Arte Arad


Având în vedere,
- referatul nr.7758/14.08.2008, întocmit de Direcţia Tehnică - Investiţii şi Direcţia Economică, privind necesitatea modificării patrimoniului Judeţului Arad dat în administrare directă către ªcoala Populară de Arte Arad;
-Prevederile art. 7 lit. b din Legea nr. 213 / 1998, actualizată, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
-Prevederile art. 91, alin. (1), lit.c şi d, alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se declară bunuri de interes public judeţean, investiţiile realizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, la imobilul situat în municipiul Arad, str. George Bariţiu nr. 16, cu o valoare de 126.744,33 lei, după cum urmează:

Nr. crt.
Investiţie
Valoare
1
Centrală termică,
85.464,33 lei
2
Platformă oblică pentru persoane cu handicap
41.280,00 lei

Total:
126.744,33 lei

Art.2. Se aprobă majorarea bunurilor din domeniul public al Judeţului Arad, date în administrare directă către ªcoala Populară de Arte Arad, cu bunurile menţionate la art. 1.
Art.3.Se modifică în mod corespunzător Contractul de administrare directă nr. 7198 / 25.07.2008.
Hotărârea se comunică la:
-Direcţia Tehnică - Investiţii, Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat;
-Direcţia Economică
-ªcoala Populară de Arte Arad
-Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)