H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 171 / 21.08.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 171

din data: 21.08.2008
privind aprobarea actualizării Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a judeţului Arad


Având în vedere,
-iniţiativa preşedintelui Consiliului Judeţean Arad exprimată prin expunerea de motive nr. 7949/14.08.2008;
-referatul nr. 7950/15.08.2008 al Arhitectului ªef - Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Urbanism prin care se propune actualizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei;
-prevederile art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată şi completată prin Legea nr. 289/2006;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă actualizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism de pe lângă Consiliul judeţean Arad, ca organ consultativ cu atribuţii de avizare, expertizare tehnică şi consultanţă, în componenţa prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta.
Art.2.Comisia este coordonată de preşedintele Consiliului judeţean sau în lipsa acestuia de vicepreşedintele care coordonează activitatea de amenajarea teritoriului şi urbanism.
Art.3.Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism din anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta.
Art.4.Secretariatul comisiei se asigură de către Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art. 5.Cu data prezentei, se abrogă Hotărârile Consiliului Judeţean Arad nr. 79/2001 şi nr. 170/2006.
Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Arhitectul ªef din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Prezenta hotărâre se comunică la:
- Preşedintele Consiliului Judeţean Arad
- Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Arad
- Arhitectul şef al judeţului
- ªeful Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Urbanism
- Membrii Comisiei tehnice, nominalizaţi în anexa nr. 1
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa_1.doc Descarcă
expunere_motive.doc Descarcă
Anexa_2.doc Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)