H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 187 / 21.08.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 187

din data: 21.08.2008
privind modificarea statului de funcţii prin suplimentarea personalului nedidactic din cadrul Centrului ªcolar Arad, începând cu data de 01.09.2008


Având în vedere,
-referatul nr. 7928/14.08.2008 al Biroului Gestiune Resurse Umane prin care se propune modificarea statului de funcţii prin suplimentarea personalului nedidactic din cadrul Centrului ªcolar Arad, începând cu data de 01.09.2008;
-prevederile art. 91 alin.(2) lit.c din Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată;
-prevederile art.1 din HG 538/2001 privind aprobarea normelor metodologice pentru finanţarea învăţământului preuniversitar de stat;
-prevederile HG 174/2003 privind modificarea art.25 din anexa la HG 538/2001 - articol unic;
-prevederile HG nr.1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat - anexa nr. 3;
-prevederile O.G. nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi alte drepturi ale personalului salarizat potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului.nr.24/2000;
- prevederile H.C.J.nr.116/2008 privind revocarea dreptului de administrare al D.G.A.S.P.C. Arad asupra imobilului din str.Bariţiu nr.16;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic. Se aprobă modificarea statul de funcţii prin suplimentarea personalului nedidactic din cadrul Centrului ªcolar Arad, începând cu data de 01.09.2008, prezentat în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad prin personalul de resort al Centrului ªcolar Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa_1.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)