H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 168 / 21.08.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 168

din data: 21.08.2008
privind aprobarea Avizului tehnic nr.18 din 15.08.2008 aferent Planul Urbanistic Zonal „Zonă locuinţe, localitatea ªiria, fn, comuna ªiria" şi R.L.U. aferent. (proiect nr. 26/2007, elaborat de S.C. „L&C CONFORT PROIECT" S.R.L. Arad)


Având în vedere,
- avizul tehnic favorabil nr.18 din 15.08.2008 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism acordat documentaţiei Planul Urbanistic Zonal şi R.L.U. aferent;
- referatul Arhitectului şef nr.7608 din 15.08.08.2008;
- prevederile art. 37 aliniatul (5) al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă Avizul tehnic nr.18/15.08.2008, anexă la prezenta.
Art.2.Planul Urbanistic Zonal „Zona locuinţe" localitatea ªiria, FN, comuna ªiria" şi R.L.U. aferent se va aproba de către Consiliul Local al comunei ªiria.
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Arad şi se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţul Arad
-Arhitectul ªef al Judeţului
-Beneficiar: Zgărdău Simion şi Doina - ªiria
-Proiectant: S.C. „L&C CONFORT PROIECT" S.R.L.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)