H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 204 / 26.09.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 204

din data: 26.09.2008
privind închirierea unui teren în suprafaţă de 6532 mp situat în localitatea Mocrea aflat în patrimoniul public al Judeţului Arad


Având în vedere,
-Referatul Direcţiei tehnice nr. 9187/19.09.2008 privind închirierea unui teren în suprafaţă de 6532 mp situat în localitatea Mocrea, înscrisă în CF nr. 2332 Mocrea, nr.top 388-389/2, aflată în domeniul public al Judeţelui Arad şi în administrarea directă a Consiliului Judeţean;
-Prevederile art. 14, 15 din Legea nr. 213/1998, actualizată privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
-Prevederile art. 123 alin. 1 şi 2 Legea nr. 215/2001 republicată, a administraţiei publice locale;
-Extrasul de C.F. nr. 2332 Mocrea;
-avizul comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă închirierea unui teren în suprafaţă de 6532 mp situat în localitatea Mocrea, înscris în CF nr. 2332 Mocrea, nr.top 388-389/2, prin licitaţie publică.
Art.2.Se aprobă raportul de expertiză privind determinarea valorii chiriei, aferente terenului menţionat la art. 1, întocmit de S.C. B&B Investiţii şi Servicii (Anexa1).
Art.3.Se aprobă caietul de sarcini privind închirierea terenului menţionat la art.1. Cuantumul minim chiriei lunare pentru terenul menţionat la art. 1. reprezintă echivalentul în lei a sumei de 50 Euro/lună.
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad.
-Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Caiet_de_sarcini_Mocrea.doc Descarcă
Referat.doc Descarcă
Contract_de_inchiriere.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)