H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 209 / 26.09.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 209

din data: 26.09.2008
privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Cultural Judeţean Arad


Având în vedere,
-referatul nr. 9172/19.09.2008 al Biroului Gestiune Resurse Umane prin care se propune aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Cultural Judeţean Arad;
-prevederile art. 91 alin. 2 lit. (c) din Legea nr. 215/2001- Legea administraţiei publice locale, republicată;
-Hotărârea nr. 76/2001 a Consilului Judeţean Arad privind înfiinţarea Centrului Cultural Judeţean Arad;
-avizul comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Articolul 3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului Cultural Judeţean Arad se modifică şi va avea următorul conţinut:
Sediul Centrului este în Arad, str. Banu Măracine, nr. 22, bl. 1, sc. E parter, având următoarele puncte de desfăşurare a activităţii:
-Arad, Bd. Revoluţiei nr. 103
-Arad, Str. Bariţiu, nr. 16
Art.2.Articolul Art.4. (2). din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului Cultural Judeţean Arad se modifică şi va avea următorul conţinut:
Structura organizatorică a Centrului cuprinde următoarele compartimente:
a) Compartiment conducere:
- Director
- Director adjunct
- Contabil şef
b) Compartiment funcţional:
- Compartiment Administrativ- Contabilitate
c)Compartimente de specialitate (operaţionale):
- Serviciul Management si Marketing Cultural-Turistic
- Serviciul - Ansamblul profesionist "Rapsozii Zărandului"
- Biroul Managementul Proiectelor
- Biroul Revista de cultură "ARCA"
- Biroul Conservare şi Promovare Cultură Tradiţională
Art.3. Articolul 7 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului Cultural Judeţean Arad se modifică şi va avea următorul conţinut:
Prin structura sa organizatorică, Centrul îndeplineşte atribuţiile specifice ale mai multor aşezăminte culturale (cf. O.U.G. nr. 118/2006) după cum urmează:
-atribuţii de centru cultural - prin Serviciul Management si Marketing Cultural-Turistic, Biroul Managementul Proiectelor şi Biroul Revista de cultură "ARCA";
-atribuţii pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale - prin Biroul Conservare şi Promovare Cultură Tradiţională:
-atribuţii de ansamblu profesionist - prin Serviciul - Ansamblul profesionist "Rapsozii Zărandul
Art. 4. Articolul 10 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului Cultural Judeţean Arad se modifică şi va avea următorul conţinut:
Serviciul Management şi Marketing Cultural-Turistic desfăşoară activităţi prioritare în domeniul culturii şi turismului, având următoarele atribuţii specializate:
-elaborează studii de cercetare, strategii, programe şi proiecte în domeniul culturii şi al turismului;
-asigură managementul şi coordonarea proiectelor/ programelor culturale şi turistice;
-realizează şi coordonează programele şi proiectele cu finanţare externă;
-crează programe de dezvoltare culturală şi turistică locală, regională, naţională administrate de către organele administraţiei publice locale şi centrale -ministerele de resort;
-elaboreză materiale promoţionale utilizând resurse proprii (logistice şi financiare) în scopul evidenţierii instituţiei şi a obiectivelor acesteia;
-concepe, editează lucrări de specialitate cu caracter informativ/promoţional;
-realizează, întreţine şi difuzează pe Internet, baza de date cultural-turistică pentru vizitatori, structuri turistice şi agroturistice, instituţii de cultură, educaţie şi administraţie locală;
-asigură din punct de vedere logistic şi financiar, pe bază de proiecte finanţate de la bugetul CJA , activitatea de omologare şi marcare a traseelor turistice montane şi a pârtiilor de schi în conformitate cu prevederile legale;
-realizează reţele de puncte de informare cutural-turistică pe raza judeţului, la solicitatea Consiliului Judeţean Arad;
-editează şi difuzează lucrări de specialitate cu caracter informativ din domeniul turismului şi culturii pe suport scris, audio-video şi digital: broşuri, pliante, ghiduri, albume, hărţi, cataloage, casete audio, filme documentare şi alte materiale în scopul promovării imaginii judeţului Arad.
Art. 5.-Articolul 11 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului Cultural Judeţean Arad se modifică şi va avea următorul conţinut:
Biroul Managementul Proiectelor va desfăşura activităţi în diverse domenii, cu următoarele atribuţii specializate:
-acordă consultanţă şi asistenţă în vederea finanţării proiectelor şi programelor derulate de alte instituţii publice, asociaţii, organizaţii de profil în sensul valorificării potenţialului cultural - artistic local, regional sau naţional;
-elaborează proiecte de punere în valoare a manifestărilor reprezentative pentru judeţul Arad prin Calendarul anual al evenimentelor culturale;
-participă la iniţierea şi coordonarea de noi proiecte şi programe culturale, ştiinţifice şi de turism derulate de către CCJA;
-monitorizează derularea şi finanţarea proiectelor şi programelor iniţiate de alte instituţii publice, asociaţii, organizaţii de profil în sensul valorificării potenţialului cultural- artistic local, regional sau naţional;
-inventariază principalele resurse cultural-artistice şi patrimoniale ale judeţului, actualizate periodic, alcătuind baza de date;
-iniţiază acţiuni de animare a oraşului şi judeţului prin organizarea şi participarea la expoziţii, târguri, manifestări cultural -artistice, civice şi educativ-ştiinţifice;
-urmăreşte şi desfăşoară proceduri şi activităţi de achiziţii publice, drept de autor, sponsorizări s.a., conform legilor în vigoare;
-sprijină activitatea aşezămintelor culturale în plan judeţean prin îndrumare metodologică, potrivit legislaţiei şi hotărârilor Consiliului Judeţean Arad;
-inventariază principalele resurse turistice ale judeţului, alcătuind baza de date reactualizată periodic;
-organizează şi coordonează cursurile de formare şi perfecţionare în domeniul turismului şi al culturii(cursuri de vară pe diverse teme) iniţiate de CCJA ;
-asigură servicii de asistenţă şi consultanţă de specialitate în domeniul turismului şi restauraţiei cu respectarea actelor normative în vigoare;
-asigură servicii de publicitate şi informare (pe suport audio-video, electronic, scris) pentru instituţii publice locale (Consiliul Judeţean Arad, Primăria, Prefectura, Camera de Comert, Industrie şi Agricultură, consilii locale, cămine culturale, instituţii de cultură şi educaţie) şi diverşi agenţi economici (agenţii de turism, structuri de cazare, firme de transport, bănci, agenţii de asigurări etc.).
Art.6.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad, prin compartimentul de resort al Centrului Cultural Arad.
Art.7.Prezenta se comunică prin personalul din cadrul Compartimentului Logistica Actelor Administrative din subordinea Secretarului Judeţului.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)