H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 198 / 26.09.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 198

din data: 26.09.2008
privind aprobarea modificării hotărîrii C.J. Arad nr. 171/2008 privind aprobarea actualizării componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a judeţului Arad


Având în vedere,
-iniţiativa preşedintelui Consiliului Judeţean Arad exprimată prin expunerea de motive nr. 9189 din 19.09.2008;
-prevederile art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată şi completată prin Legea nr. 289/2006,
-avizul comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă modificarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism de pe lângă Consiliul judeţean Arad, ca organ consultativ cu atribuţii de avizare, expertizare tehnică şi consultanţă, în componenţă prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta.
Art.2.Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism din anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta.
Art.3.Celelalte prevederi ale hotărârii nr.171/2008 rămân neschimbate.
Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Preşedintele comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism.
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Preşedintele Consiliului Judeţean Arad
-Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Arad
-Arhitectul ªef al judeţului
-ªeful Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Urbanism
-Membrii Comisiei tehnice, nominalizaţi în anexa nr. 1
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa_1.doc Descarcă
expunere_motive_presedinte.doc Descarcă
Anexa_2.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)