H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 195 / 26.09.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 195

din data: 26.09.2008
privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Arad pe anul 2008


Având în vedere,
-prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/31.12.2007;
-prevederile Legii nr. 273/29.06.2006(*actualizată*) privind finanţele publice locale;
-referatul Directiei Economice nr. 9242 din 22.09.2008 privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Arad;
- prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor nr.1917 ,,Norme metodologice de organizare şi conducere a instituţiilor publice";
-avizul comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Arad detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate de cheltuieli conform anexei MF 141/01 la prezenta hotărâre.
Art.2.Se aprobă rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Arad pe anul 2008, conform anexelor 1 şi 1.1 la prezenta hotărâre.
Art.3.Se aprobă rectificarea bugetului propriu de venituri al Consiliului Judeţean Arad pe anul 2008, conform anexelor 2 şi 2.1 la prezenta hotărâre.
Art.4.Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate bugetului propriu al Consiliului Judeţean Arad pe anul 2008 conform anexei MF nr.141/02 la prezenta hotărâre.
Art.5.Se aprobă virările de credite bugetare ale tuturor ordonatorilor de credite subordonaţi bugetului propriu al Consiliului Judeţean Arad, în conformitate cu anexele ,,bugetul de cheltuieli pe ordonatori de credite capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate al Consiliului Judeţean Arad", conform anexelor 3-10 la prezenta hotărâre pe ordonatori de credite subordonaţi, capitole, subcapitole , titluri, articole şi aliniate al Consiliului Judeţean Arad pe anul 2008, conform anexelor 3-11 la prezenta hotărâre.
Art.6.Se aprobă modificarea listei cheltuielilor de capital conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre se va comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţul Arad;
-Direcţia Generala a Finanţelor Publice a Judeţului Arad ;
-Direcţia Economică ;
-Unităţi subordonate;
-Trezoreria Municipiului Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Anexa_2.1-sept.xls Descarcă
Anexa_1.1_influente-sept..xls Descarcă
referat.doc Descarcă
Anexa_2-sept..xls Descarcă
Anexa_1-2008-sept..xls Descarcă
Lista_de_investitii_22-September-2008.pdf Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)