H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 243 / 31.10.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 243

din data: 31.10.2008
privind aprobarea Avizului tehnic nr.27 /23.10.2008 aferent Planul Urbanistic Zonal „Construire ansamblu case" Arad-Gai şi R.L.U. aferent (proiect nr.26/2007, elaborat de S.C. „ STACONS " S.R.L. Arad)


Având în vedere,
-avizul tehnic favorabil nr. 27/23.10.2008 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism acordat documentaţiei Planul Urbanistic Zonal şi R.L.U. aferent;
-referatul Arhitectului şef nr.9641/23.10.2008.
-prevederile art. 37 aliniatul (5) al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
-avizul comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă Avizul tehnic nr.27/23.10.2008, anexă la prezenta.
Art.2. Planul Urbanistic Zonal „Construire ansamblu case " Arad - Gai şi R.L.U. aferent se va aproba de către Consiliul Local al municipiului Arad.
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Arad şi se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţul Arad
-Arhitectul ªef al Judeţului
-Beneficiar: S.C. CARTIER ROUA S.R.L.
-Proiectant: S.C. „STACONS" S.R.L.


PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat_.doc Descarcă
Aviz_.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 33 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)