H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 238 / 31.10.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 238

din data: 31.10.2008
privind modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Arad


Având în vedere,
- referatul nr.10.297 din 20.10.2008 al Biroului Gestiune Resurse Umane, prin care se propune modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Arad;
- prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
- prevederile H.G nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;
- prevederile H.G. nr. 1173/2008 privind modificarea şi completarea H.G nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;
-prevederile O.G nr. 9/2008 pentru modificarea O.G. nr.6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2008;
-prevederile O.G. nr. 10/2008, privind nivelul salariilor de bază şi a altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică;
-prevederile Ordinului nr. 1900/2007 privind Regulamentul - cadru pentru organizarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici încadraţi pe funcţii publice cu studii de nivel inferior, care absolvă o formă de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată în specialitatea în care îţi desfăşoară activitatea;
-Avizul favorabil nr.1454877/2008 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucureşti;
-prevederile art.91 alin.(2) lit.c şi ale art. 104 alin.(2) lit.a din Legea nr.215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată;
-avizul comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Arad conform anexei nr. 1.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad.
Art.3.Prezenta se comunică prin personalul din cadrul Compartimentului Logistica Actelor Administrative din subordinea Secretarului Judeţului.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 33 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)