H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 239 / 31.10.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 239

din data: 31.10.2008
privind modificarea valorii Patrimoniului public judeţean, dat în concesiune la S.C. „Compania de Apă Arad" S.A.


Având în vedere,
-referatul nr.1052/ 23.10.2008 al Direcţiei Tehnică - Investiţii privind modificarea valorii Patrimoniului public judeţean, dat în concesiune la S.C. „Compania de Apă Arad" S.A.;
-Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 86/30.06.2006 privind delegarea directă a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare operatorului regional S.C. „Compania de Apă Arad" S.A;
-Prevederile art. 3, punctul 2. din Contractul de delegare de Gestiune prin Concesiune a Serviciului de Alimentare cu Apă şi Canal nr. 5304/03.07.2006;
-Prevederile art. 6 alin (1) din Legea nr. 82/1991 a contabilităţii republicată;
-Prevederile art. 123 alin. (1) din Legea 215/2001 administraţiei publice locale republicată;
-Prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia actualizată;
-avizul comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă trecerea din domeniul public al judeţului Arad, în domeniul public al Consiliului Local Lipova a branşamentului de apă cu număr de inventar 100595 şi valoare de inventar de 8,97 lei, pus în funcţiune în anul 1974 situat în oraşul Lipova, conform anexei nr. 1 la hotărâre.
Art.2.Se aprobă trecerea din domeniul public al judeţului Arad, în domeniul public al Consiliului Local Săvârşin a branşamentului de apă cu număr de inventar 102166 şi valoare de inventar de 19,65 lei, pus în funcţiune în anul 1976 situat în comuna Săvârşin, conform anexei nr. 2 la hotărâre.
Art.3.Se aprobă scoaterea din domeniul public al judeţului Arad a bunurilor cu număr de inventar 100911, 101008, 100358, 101035, 102001 şi valoare de inventar totală de 54,87 lei, care aparţin consiliului local Ineu, conform anexei 3 la hotărâre.
Art. 4.Se aprobă diminuarea patrimoniului public judeţean concesionat la S.C. „Compania de Apă Arad" S.A cu valoarea de 83,49 lei şi, modificarea Anexei nr. 6 la Contractul de delegare de gestiune nr. 5304/03.07.2007 prin scoaterea poziţiilor prevăzute la Art. 1, Art. 2 şi Art. 3.
Art. 5.Se acceptă donaţiile constând în branşamente de apă şi racorduri la canal, realizate de persoanele fizice şi/sau juridice, recepţionate şi puse în funcţiune de S.C. „Compania de Apă Arad" S.A, conform anexelor următoare la hotărâre şi având valoarile de:
a) 42.683,81 lei corespunzătoare lunii ianuarie 2008, menţionate în anexa nr. 4;
b) 72.260,28 lei corespunzătoare lunii februarie 2008, menţionate în anexa nr. 5;
c) 60.409,74 lei corespunzătoare lunii martie 2008, menţionate în anexa nr. 6;
d) 204.651,18 lei corespunzătoare lunii aprilie 2008, menţionate în anexa nr. 7;
e) 125.197,84 lei corespunzătoare lunii mai 2008, menţionate în anexa nr. 8;
f) 38.340,55 lei corespunzătoare lunii iunie 2008, menţionate în anexa nr. 9;
Art. 6.Se declară de interes public judeţean bunurile menţionate la Art.5, precum şi bunurile achiziţionate, recepţionate şi puse în funcţiune din fondul IID, la S.C. „Compania de Apă Arad" S.A, astfel:
a) în luna ianuarie 2008;
-258.778,01 lei - aparatură pentru laborator şi un separator tripolar de medie tensiune de exterior, menţionate în anexa nr. 10;
-1.699,32 lei - contoare menţionate în anexa nr. 11;
b) în luna martie 2008  85.239,94 lei ~ aparat pentru analiza carbonului, menţionat în anexa nr. 12;
Art. 7.Se aprobă majorarea parimoniului public judeţean concesionat la S.C. „Compania de Apă Arad" S.A. cu valoarea bunurilor menţionate la Art. 5 şi Art. 6.
Art. 8.Se modifică prin act adiţional Contractul de Delegare de Gestiune prin Concesiune nr. 5304/03.07.2006, încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi S.C. „Compania de Apă Arad" S.A. după cum urmează:
-La Anexa nr. 6 "Inventarul bunurilor" din Contractul de Delegare de Gestiune prin Concesiune nr. 5304/03.07.2006, respectiv Anexa nr. 2c la Hotărârea C.J.A. nr. 86/30.06.2006:
(1)-se diminuează valoarea concesionată la operator cu valoarea bunurilor menţionate la Art. 1, Art. 2 şi Art. 3.
(2)-se majorează valoarea concesionată cu valoarea corespunzătoare bunurilor menţionate la Art. 7.
Art. 9.Hotărârea se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
- Consiliul Local al oraşului Lipova - judeţul Arad
- Consiliul Local al oraşului Ineu - judeţul Arad
- Consiliul Local al comunei Săvârşin - judeţul Arad
- Direcţia Tehnică - Investiţii Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat
- Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate
- S.C. „Compania de Apă Arad" S.A.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
Anexa_1_-12.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot