H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 246 / 31.10.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 246

din data: 31.10.2008
privind acceptarea trecerea cu titlu gratuit, din domeniul public al consiliului local Bocsig în patrimoniul public al judeţului Arad, a obiectivului de investiţii „Alimentarea cu apă a satului Mânerău - judeţul Arad", în valoare totală de 700.758 lei


Având în vedere,
-referatul nr.10514/27.10.2008 al Direcţiei Tehnică - Investiţii privind acceptarea trecerii cu titlu gratuit, din domeniul public al consiliului local Bocsig în patrimoniul public al judeţului Arad, a obiectivului de investiţii „Alimentarea cu apă a satului Mânerău, judeţul Arad", în valoare totală de 700.758 lei;
-Adresa nr. 3692/23.10.2008 prin care comuna Bocsig solicită aprobarea trecerii fără plată din patrimoniul public al comunei Bocsig în patrimoniul public al judeţului Arad a obiectivului de investiţii „Alimentarea cu apă a satului Mânerău, judeţul Arad";
-Prevederile art. 7 lit. d din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia actualizată;
-avizul comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic. Se acceptă trecerea cu titlu gratuit, din domeniul public al consiliului local Bocsig în domeniul public al judeţului Arad a obiectivului de investiţii „Alimentarea cu apă a satului Mânerău, judeţul Arad", în valoare totală de 700.758 lei.

Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Consiliul Local al comunei Bocsig - judeţul Arad
-Direcţia Tehnică-Investiţii Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat
-Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate
-S.C. „Compania de Apă Arad" S.A.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 33 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)