H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 245 / 31.10.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 245

din data: 31.10.2008
privind acordarea mandatului de reprezentare a judeţului Arad pentru modificarea actului constitutiv şi a statutului "Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad" şi acceptarea de noi membri


Având în vedere,
-referatul nr. 10599/27.10.2008 la proiectul de hotărâre, avizat de Direcţia Programe Proiecte şi Integrare Europeană şi Biroul Juridic Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Arad;
-prevederile art.(1) şi (2) din HGR 855/2008, pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice;
-prevederile legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice;
-prevederile legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;
-avizul comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă acordarea unui mandat special preşedintelui în vederea modificării statutului şi al actului constitutiv al "Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad", în forma prevăzută în anexa 1 şi 2.
Art.2.Se aprobă acordarea unui mandat special preşedintelui pentru acceptarea de noi membrii în "Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad" .
Art.3.Se împuterniceşte dl. Paul Ochiş, consilier juridic, cetăţean român, născut la data de 20.03.1977, în municipiul Arad, domiciliat în municipiul Arad, P-ţa UTA, bloc I, ap. 8, posesor al C.I. seria AR, nr. 073160, eliberat de Poliţia Arad, la data de 12.06.2001, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru modificarea actelor "Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad".

Prezenta se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţul Arad
-Direcţia Programe, Proiecte şi Integrare Europeană
-Biroul Juridic Contencios Administrativ
-Dl. Paul Ochiş consilier juridic.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa_1.doc Descarcă
anexa_2.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 33 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)