H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 251 / 31.10.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 251

din data: 31.10.2008
privind modificarea şi completarea HOTÃRÂRII CONSILIULUI JUDEȚEAN ARAD nr. 89 din 30.10.2000 - privind instituirea „DISTINCȚIEI DE ONOARE A JUDEȚULUI ARAD" şi a titlului „PERSONALITATE A JUDEȚULUI ARAD"


Având în vedere,
-raportul de specialitate nr. 1341 din 20.10.2008 al Centrului Cultural judeţean Arad;
-prevederile art. 10 din Legea 102/1992 privind Stema Țării şi Sigiliul Statului;
-Hotărarea nr. 89/2000 a Consiliului judeţean Arad, privind instituirea „DISTINCȚIEI DE ONOARE A JUDEȚULUI ARAD" şi a titlului „PERSONALITATE A JUDEȚULUI ARAD";
-Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală;
-avizul comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. I. Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului judeţean Arad nr. 89 din 30.10.2000 - privind instituirea „DISTINCȚIEI DE ONOARE A JUDEȚULUI ARAD" şi a titlului „PERSONALITATE A JUDEȚULUI ARAD" după cum urmează: Art. 3 va avea următorul conţinut: "Art. 3. Se instituie titlul de onoare „PERSONALITATE A JUDEȚULUI ARAD" ce se conferă persoanelor născute, care au locuit sau care locuiesc în localităţi din judeţul Arad, prin care se recunoaşte activitatea desfăşurată sau contribuţia adusă la creşterea prestigiului judeţului Arad, într-un anumit domeniu pe plan naţional sau internaţional".
Art.II. După art. 4 se introduc art. 4^1, 4^2, 4^3 cu următorul conţinut:
Art. 4^1. Se instituie - "DISTINCȚIA CREDINȚÃ ªI UNIRE A JUDEȚULUI ARAD", ce se acordă următoarelor personalităţi în funcţie sau al căror mandat s-a încheiat - Preşedintelui României şi altor şefi de stat, demnitarilor din administraţia publică centrală (Prim-Ministru, Ministru de stat, Ministru, Ministru delegat, ªeful Cancelariei Primului-Ministru, Ambasadori) şi clericilor cu funcţii de conducere în cadrul cultelor recunoscute şi a unităţilor centrale de cult (Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane; Arhiepiscop major; mitropolit Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Romano-Catolică; Arhiepiscop; şef de cult - mitropolit, episcop, muftiu, şef rabin, preşedinte uniune, preşedinte; Episcop şi episcop-vicar patriarhal, alte funcţii de conducere asimilate), care vizitează judeţul Arad, cu ocazia unor evenimente deosebite, recunoscute ca sărbători legale, naţionale, religioase sau locale ale judeţului Arad.
Art. 4^2. Descrierea şi modul de acordare a distincţiei sunt cele din Regulamentul privind descrierea şi acordarea „DISTINCȚIEI CREDINȚÃ ªI UNIRE A JUDEȚULUI ARAD", de la anexa nr. 3.
Art. 4^3. „DISTINCȚIA DE ONOARE A JUDEȚULUI ARAD", „DISTINCȚIA CREDINȚÃ ªI UNIRE A JUDEȚULUI ARAD", precum şi titlul de onoare „PERSONALITATE A JUDEȚULUI ARAD" se conferă prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Arad.
Modul privind descrierea şi acordarea distincţiei -CREDINȚÃ ªI UNIRE- a Judeţului Arad este cel prevăzut în anexa 3 din Regulamentul anexat prezentei.
Art. III. Se aprobă modificarea Regulamentului privind descrierea şi conferirea titlului „PERSONALITATE A JUDEȚULUI ARAD" din anexa 2, după cum urmează: Art. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Titlul „PERSONALITATE A JUDEȚULUI ARAD" se conferă persoanelor fizice române sau cu dublă cetăţenie născute în localităţi ale judeţului Arad, care au locuit, sau care locuiesc în localităţi ale judeţului Arad".
Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiile de specialitate ale Consiliului judeţean Arad şi compartimentele de resort ale Centrului Cultural judeţean Arad.
Prezenta se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţul Arad
-Primăria Municipiului Arad
-Centrul Cultural Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa_1.doc Descarcă
raport_specialitate.doc Descarcă
anexa_3.doc Descarcă
anexa_2.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 33 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)