H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 275 / 28.11.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 275

din data: 28.11.2008
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ca urmare a reorganizării aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Arad, începând cu data de 01.01.2009 şi preluarea activităţii Administraţiei de Drumuri şi Poduri în cadrul compartimentelor de specialitate ale Consiliului Judeţean Arad


Având în vedere,
-referatul nr.11.633 din 17.11.2008 al Biroului Gestiune Resurse Umane, prin care se propune aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Arad, începând cu data de 01.01.2009;
-raportul nr.11720 din19.11.2008 al Direcţiei Economice privind transferul elementelor patrimoniale ale Administraţiei de Drumuri şi Poduri a Judeţului Arad la Consiliul Judeţean Arad;
-prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
-Legea contabilităţii nr. 82/1991 actualizată;
-prevederile H.G nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată;
- prevederile H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale;
- Programul Operaţional Regional 2007-2013;
- prevederile O.G nr. 9/2008 pentru modificarea O.G. nr.6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2008;
-prevederile O.G. nr. 10/2008, privind nivelul salariilor de bază şi a altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică;
-prevederile Ordinului nr. 1900/2007 privind Regulamentul - cadru pentru organizarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici încadraţi pe funcţii publice cu studii de nivel inferior, care absolvă o formă de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată în specialitatea în care îţi desfăşoară activitatea;
-Avizul favorabil nr.1461389/2008 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucureşti;
-prevederile art.91 alin.(2) şi ale art. 104 alin.(2) lit.a din Legea nr.215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ca urmare a reorganizării aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Arad, începând cu data de 01.01.2009, conform anexelor nr. 1 şi 2.
Art.2.Începând cu data de 01.01.2009, personalul din cadrul Administraţiei de Drumuri şi Poduri a Judeţului Arad va fi preluat prin transfer în interesul serviciului în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Arad, iar Administraţia de Drumuri şi Poduri a Judeţului Arad îşi încetează activitatea.
Art.3.Inventarierea patrimoniului,valorificarea inventarului şi stingerea creanţelor şi datoriilor se va face astfel:
-01.12.2008 - 15.12.2008, va avea loc inventarierea patrimoniului;
-15.12.2008 - 20.12.2008, se va face valorificarea inventarului;
-20.12.2008 - 31.12.2008 va avea loc stingerea creanţelor şi datoriilor înregistrate în evidenţele contabile;
Art. 4.Predarea de către Administraţia de Drumuri şi Poduri a Judeţului Arad, respectiv preluarea de către Consiliul Judeţean Arad a bunurilor mobile şi imobile din domeniul public şi privat al judeţului Arad aflate în administrarea şi/sau proprietatea Administraţiei de Drumuri şi Poduri a Judeţului Arad inventariate se face pe bază de protocol către Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat al judeţului Arad până la 31.12.2008.
Art. 5.Preluarea elementelor de activ şi pasiv în vederea înregistrării în evidenţele Consiliului Judeţean Arad şi efectuarea demersurilor privind scoaterea din evidenţele fiscale, a bugetului asigurărilor sociale, bugetului asigurărilor de sănătate, şomaj precum şi din evidenţele altor autorităţi la care Administraţia de Drumuri şi Poduri a Judeţului Arad este înregistrată, se va face pana la data de 31.01.2009, data de la care aceasta unitate îşi încetează activitatea ca persoană juridică.
Art. 6.De la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari orice dispozitii contrare se abrogă.
Art. 7.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Gestiune Resurse Umane şi directorii executivi din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Arad.
Prezenta se comunică prin personalul din cadrul Compartimentului Logistică Actelor Administrative din subordinea Secretarului Judeţului la:
-Instituţia Prefectului -Judeţul Arad
-Administraţia de Drumuri şi Poduri şi Poduri a Judeţului Arad
-Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
raport.doc Descarcă
organigrama_2009.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 22 voturi
 
contra 10 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)