H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 262 / 28.11.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 262

din data: 28.11.2008
privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, începând cu data de 01.12.2008


Având în vedere,
-referatul nr. 11775/19.11.2008 al Biroului Gestiune Resurse Umane, prin care se propune modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, începând cu data de 01.12.2008;
-prevederile art. 91 alin. 2 lit. (c) din Legea nr. 215/2001- Legea administraţiei publice locale, republicată;
-prevederile art. 100 şi ale art. 111 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 - privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
-prevederile O.G. nr. 9/2008 pentru modificarea O.G. nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin legea nr. 232/2007, şi pentru acordarea unor creşteri salariale pentru funcţionarii publici în anul 2008;
-prevederile O.G. nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi a altor drepturi ale personalului salarizat potrivit O.U.G. nr. 24/2000;
-prevederile H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată;
-Standardele naţionale adoptate în domeniul protecţiei copilului şi a adultului;
-avizul comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, începând cu data de 01.12.2008, conform anexelor 1 şi 2.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad, prin Serviciul Resurse Umane şi Salarizare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad.
Art.3.Prezenta se comunică prin personalul din cadrul Compartimentului Logistica Actelor Administrative din subordinea Secretarului Judeţean.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

REFERAT_.doc Descarcă
organigrama.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)