H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 263 / 28.11.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 263

din data: 28.11.2008
privind aprobarea statelor de funcţii pentru personalul nedidactic din unităţile de învăţământ special


Având în vedere,
-referatul nr. 11783/19.11.2008 al Biroului Gestiune Resurse Umane prin care se propune aprobarea statelor de funcţii pentru unităţile de învăţământ special;
-prevederile art.1 din H.G.nr.538/2001 privind aprobarea normelor metodologice pentru finanţarea învăţământului preuniversitar de stat;
-prevederile H.G.nr. 174/2003 privind modificarea art.25 din anexa la H.G.nr. 538/2001 - articol unic;
-prevederile H.G nr.1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat - anexa nr.3;
-prevederile O.G. nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi a altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.24/2000;
-prevederile art.91 alin.(2) lit.c) din Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată;
-avizul comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.Se aprobă statele de funcţii pentru anul şcolar 2008 - 2009, elaborate în baza normativelor legale în vigoare, pentru următoarele unităţi de învăţământ special: ªcoala Specială cu clasele I - VIII ªiria - 4 posturi, ªcoala Specială cu clasele I - VIII Vărădia de Mureş - 1,5 posturi, ªcoala Specială cu clasele I-VIII Arad - 17 posturi, Centrul ªcolar Arad - 37,5 posturi, Grup ªcolar "Sava Brancovici" Ineu - 22 posturi, totalizând un număr de 82 posturi, prezentate în anexele 1-5 la prezenta hotărâre.
Art. 2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad prin personalul de resort din fiecare unitate de învăţământ special.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat_scoli_speciale_2008.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)