H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 267 / 28.11.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 267

din data: 28.11.2008
privind majorarea Patrimoniului public de interes judeţean, dat în concesiune la S.C. „Compania de Apă Arad" S.A. cu investiţia pusă în funcţiune „Alimentarea cu apă a satului Mânerău, judeţul Arad"


Având în vedere,
-referatul nr.11794/19.11.2008 al Direcţiei Tehnice - Investiţii privind majorarea Patrimoniului public de interes judeţean, dat în concesiune la S.C. „Compania de Apă Arad" S.A. cu investiţia pusă în funcţiune „Alimentarea cu apă a satului Mânerău, judeţul Arad";
-Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 246/31.10.2008 privind acceptarea transferului cu titlu gratuit, din domeniul public al consiliului local Bocsig în patrimoniul public al judeţului Arad a obiectivului de investiţii „Alimentarea cu apă a satului Mânerău, judeţul Arad", în valoare totală de 700.758 lei;
-Hotărârea Consiliului Local Bocsig nr. 63 din 31.10.2008 privind completarea inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Bocsig cu obiectivul de investiţii „Alimentare cu apă a satului Mânerau, judeţul Arad" şi transmiterea acestuia fără plată în patrimoniul public al judeţului Arad;
-Hotărârea nr. 86/30.06.2006 emisă de Consiliul Judeţean Arad, privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare, respectiv concesionarea patrimoniului public de interes judeţean aferent, către S.C. „Compania de Apă Arad" S.A.;
-Procesul Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 3163/21.11.2007;
-Prevederile art. 3, punctul 2 din Contractul de delegare de Gestiune prin Concesiune a Serviciului de Alimentare cu Apă şi Canal nr. 5304/03.07.2006;
-Prevederile art. 6 alin (1) din Legea nr. 82/1991 a contabilităţii republicată;
-Prevederile art. 123 alin. (1) din Legea 215/2001 administraţiei publice locale republicată;
-Prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia actualizată;
-avizul comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se acceptă preluarea cu titlu gratuit şi se declară de interes public judeţean bunurile rezultate ca urmare a finalizării investiţiei "Alimentarea cu apă a satului Mânerău, judeţul Arad" cuprinse în Anexa la hotărâre.
Art.2. Se aprobă majorarea patrimoniului public de interes judeţean cu valoarea bunurilor menţionate la Art. 1 în sumă totală de 700.758 lei şi concesionarea acestora la S.C. „Compania de Apă Arad" S.A.
Art.3. Preţurile şi/sau tarifele pentru furnizarea serviciului de apă şi/sau canal vor fi cele practicate de S.C. „Compania de Apă Arad" S.A. ca operator regional.
Art. 4. Se completează prin act adiţional Contractul de Delegare de Gestiune prin Concesiune nr. 5304/03.07.2006, încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi S.C. „Compania de Apă Arad" S.A. după cum urmează:
1. La Anexa nr. 1 "Lista localităţilor pe al căror teritoriu administrativ sunt situate sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare" se introduce: -la poz. 4, o poziţie nouă - „Alimentarea cu apă a satului Mânerău, judeţul Arad".
2. La Anexa nr. 6 "Inventarul bunurilor" din Contractul de Delegare de Gestiune prin Concesiune nr. 5304/03.07.2006, respectiv Anexa nr. 2c la Hotărârea C.J.A. nr. 86/30.06.2006 cu suma de 700.758 lei, corespunzătoare bunurilor menţionate la Art. 1.
Art. 5. Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Consiliul Local Bocsig - Judeţul Arad
-Direcţia Tehnică - Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat
-Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate
-S.C. "Compania de Apă Arad" SA.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
Anexa.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)