H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 254 / 28.11.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 254

din data: 28.11.2008
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local pe anul 2008


Având în vedere,
-prevederile Legii nr.273/29.06.2006 privind finantele publice locale;
-prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/31.12.2007;
-Ordinul M.F. nr.1917 Normele Metodologice de organizare şi conducere a contabilităţii instituţiilor publice modificat şi completat;
-Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
-referatul Serviciului Contabilitate din cadrul CJA nr. 11.794/19.11.2008;
-referatul Direcţiei Tehnice - Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat nr. 11761/19.11.2008;
-referatele serviciului A.T.U al C.J.A nr.11539/14.11.2008 şi 11692/18.11.2008;
- avizul comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă rectificarea contului de execuţie al bugetul de venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local pe anul 2008, conform anexei MF nr.141-05, la prezenta hotărâre.
Art.2.Se aprobă modificarea obiectivelor din lista de investiţii pe anul 2008 având ca sursă de finanţare ,,alte surse constituite potrivit legii" conform anexei 3 la prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
- Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad
- Trezoreria Municipiului Arad
- Unităţile subordonate.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
254_2811_Anexa_141-05_-.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)