H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 281 / 05.12.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 281

din data: 05.12.2008
privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Arad pe anul 2008


Având în vedere,

-prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/31.12.2007;
-prevederile Legii nr. 273/29.06.2006 privind finantele publice locale;
- prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului 186/03.12.2008;
- referatul Directiei Economice nr. 12531 din 05.11.2008 privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Arad;
- prevederile Ordinului Ministerului Finantelor nr.1917 ,,Norme metodologice de organizare si conducere a institutiilor publice";
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe pe anul 2008, conform anexei M.F. nr. 141-01.
Art.2.Se aprobă rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Arad pe anul 2008 conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.3.Se aprobă rectificarea bugetului propriu de venituri al Consiliului Judeţean Arad pe anul 2008 conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.4.Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2008, conform anexelor MF nr. 141/02.01.
Art.5.Se aprobă virările de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar ale ordonatorilor de credite subordonaţi bugetului propriu al Consiliului Judeţean Arad.
Art.6.Serviciul buget - venituri din cadrul Direcţiei Economice al Consiliului Judeţean Arad va asigura comunicarea către unităţile subordonate a programului aprobat prin prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţul Arad
-Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad
-Direcţia Economică
-Unităţi subordonate.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
Anexa_2.xls Descarcă
Anexa_141-01.xls Descarcă
Anexa_141-01-02.xls Descarcă
Anexa_1.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)