H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 289 / 19.12.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 289

din data: 19.12.2008
privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a fişelor de evaluare a posturilor pe anul 2008, pentru ªcoala Populară de Arte Arad


Având în vedere,
- referatul nr.12928/15.12.2008 al Biroului Gestiune Resurse Umane, prin care se propune aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a fişelor de evaluare a posturilor pe anul 2008, pentru ªcoala Populară de Arte Arad;
- prevederile art.91 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 - Legea adminitraţiei publice locale, republicată;
- prevederile H.G.nr.281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare;
- prevederile H.G.nr.125/1999 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea Normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite pentru instituţiile de cultură;
- prevederile O.G.nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. 24/2000;
- prevederile O.G.nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 şi în anul 2009 personalului din învăţământ.
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă organigrama, statul de funcţii şi fişele de evaluare a posturilor pe anul 2008, pentru ªcoala Populară de Arte Arad, instituţie subordonată Consiliului Judeţean Arad.
Art.2.Retribuirea personalului se face urmărind încadrarea în resursele financiare alocate şi în numărul de personal aprobat. Organigrama, statul de funcţii şi fişele de evaluare a posturilor supuse aprobării sunt cuprinse în anexele 1, 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Gestiune Resurse Umane, prin personalul de resort al Scolii Populare de Arte Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat_scoala_de_arte_2008.doc Descarcă
Organigrama.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot