H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 299 / 29.12.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 299

din data: 29.12.2008
privind aprobarea Avizului tehnic nr. 49/20.11.2007 aferent Planului Urbanistic Zonal „FALEZÃ STR. MALUL MUREªULUI - ARAD" şi R.L.U. aferent (proiect nr. 190/2007, elaborat de S.C. OBIECTIV S.R.L. )


Având în vedere,
- adresa nr. 2542/19.12.2008, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad cu nr.13402/22.12.2008, prin care S.C. PORTO PETROL SRL solicită, în baza sentinţei civile nr.403/CA a Tribunalului Timiş rămasă definitivă, aprobarea avizului tehnic favorabil nr. 49/20.11.2007 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Consiliului Judeţean Arad;
- avizul tehnic favorabil nr. 49/20.11.2007 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism acordat documentaţiei P.U.Z. „FALEZÃ STR. MALUL MUREªULUI - ARAD" şi R.L.U. aferent;
- referatul Arhitectului şef nr.10687/20.11.2007;
-prevederile art. 37 aliniatul (5) al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă Avizul tehnic nr.49/20.11.2007, anexă la prezenta.
Art.2.Planul Urbanistic Zonal „FALEZÃ STR. MALUL MUREªULUI - ARAD" şi Regulamentul local de urbanism aferent, se va aproba de către Consiliul Local Municipal Arad.
Art.3.Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Arad şi se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţul Arad
-Arhitectul ªef al judeţului
-Beneficiar: S.C. PORTO PETROL S.R.L.
-Proiectant: S.C. OBIECTIV S.R.L.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
AVIZ.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 25 voturi
 
contra 2 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
2 CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L)
 
3 COSTIN IONEL (PD-L)
 
4 CRISTINA IOAN (PNL)
 
5 DAT IONEL (PSD)
 
6 DON CIPRIAN FLORIN (PD-L)
 
7 DRÃGAN CRISTIAN IOAN (PD-L)
 
8 GALU COSMIN RADU (PNTCD)
 
9 GIURGELEA IONEL (PD-L)
 
10 HERLO RODICA (PSD)
 
11 HONDEA IOAN (PNL)
 
12 IOȚCU PETRU NICOLAE (PD-L)
 
13 JURCÃ SEVER (PD-L)
 
14 LEAH SANDU (PD-L)
 
15 MATULA IOSIF (PD-L)
 
16 MIHUȚ TEODOR (PD-L)
 
17 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
18 NÃSUI ADRIAN (PD-L)
 
19 NEGREA DANIEL (PD-L)
 
20 OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (PC)
 
24 REMEȚAN FLORIN (PSD)
 
25 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
26 SCOROBETE RADU (PNL)
 
27 SECULICI GHEORGHE (PD-L)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 TOTH CSABA (UDMR)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (PD-L)
 
31 ULICI IOAN (PD-L)
 
32 VELICI FLORIN TEODOR (PD-L)
 
33 VESA TEODOR (PC)