H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 14 / 28.01.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 14

din data: 28.01.2013
pentru modificarea Hotărârii nr. 246/15.11.2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Arad în Comisia Mixtă Arad - Bekes


Având în vedere,
-Hotărârea nr. 246/15.11.2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Arad în Comisia Mixtă Arad - Bekes;
-referatul nr. 774/23.01.2013 al Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ;
-prevederile art. 8 din Acordul de colaborare între Judeţul Arad şi Judeţul Bekes, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 37/23.02.2007;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.I. Se modifică art.1. alin.(1) pct.1 al Hotărârii nr. 246/15.11.2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Arad în Comisia Mixtă Arad - Bekes, după cum urmează:
„ Art.1(1). Se desemnează reprezentanţii Consiliului Judeţean Arad în Comisia Mixtă Arad - Bekes, după cum urmează:
1. Sub-comisia pentru Amenjarea Teritoriului şi Infrastructură
d-nul Ioan Gheorghe SECULI
d-nul Mircea ONEA
d-nul Mircea PURCARU"
Art. II Se modifică art. 1. alin. (2) al Hotărârii nr. 246/15.11.2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Arad în Comisia Mixtă Arad - Bekes, după cum urmează:
„(2) Co-preşedinte al Comisiei Mixte Arad - Bekes se desemnează d-nul Mircea ONEA ".
Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 246/15.11.2012 rămân nemodificate.
Art. IV Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad
- Direcţiei Programe de Dezvoltare a Consiliului Judeţean Arad
- Consiliului Judeţean Bekes
- Persoanelor nominalizate la art. I.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
2 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
3 BUDIU SIMION (MC-L)
 
4 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
5 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
6 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
7 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
8 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
9 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
10 GLIGOR IOAN (USL)
 
11 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
12 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
13 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
14 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
15 MICLE IOAN (MC-L)
 
16 MOȚ PETRU (USL)
 
17 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
18 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
19 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
20 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
21 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
22 PURCARU MIRCEA (USL)
 
23 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
24 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
25 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
26 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
27 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
28 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
29 ULICI IOAN (MC-L)
 
30 VESA TEODOR (USL)