H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 21 / 28.01.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 21

din data: 28.01.2013
pentru modificarea Hotărârii nr. 141/04.07.2012 privind alegerea comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Arad


Având în vedere,
-Hotărârea nr. 141/04.07.2012 privind alegerea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Arad;
-Hotărârea nr. 142/20.07.2012 privind declararea ca vacant a locului de consilier judeţean deţinut de domnul Nogea Adrian-Călin, Hotărârea nr. 170/30.08.2012 privind declararea ca vacant a locului de consilier judeţean deţinut de domnul Drăgan Cristian-Ioan, Hotărârea nr. 186/30.08.2012 privind declararea ca vacant a locului de consilier judeţean deţinut de domnul Szentesi Silviu Gabriel, Hotărârea nr. 272/18.12.2012 privind declararea ca vacant a locului de consilier judeţean deţinut de domnul Dalcă ªtefan Petru, Hotărârea nr. 273/18.12.2012 privind declararea ca vacant a locului de consilier judeţean deţinut de domnul Cristina Ioan, Hotărârea nr. 274/18.12.2012 privind declararea ca vacant a locului de consilier judeţean deţinut de domnul Căprar Dorel Gheorghe, Hotărârea nr. 17/28.01.2013, privind declararea ca vacant a locului de consilier judeţean deţinut de domnul Pistru-Popa Eusebiu-Manea;
-referatul nr. 776/23.01.2013 al Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ;
-prevederile art. 98 coroborate cu cele ale art. 54 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. I Se modifică art. 1 pct. 1,3,4,5 şi 6 din Hotărârea nr. 141/04.07.2012 privind alegerea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Arad, urmând a avea următorul conţinut:
„Art.1. Pentru buna desfăşurare a activităţii Consiliului judeţean, se organizează şase comisii de specialitate pe domenii de activitate, după cum urmează:

1. Comisia de buget, finanţe, studii şi analize economico-financiare:
-Feieş Cristian
-ªipoş Gyorgy
-Popa Garofiţa
-Parpală Caius Mihai
-Pereteatcu Cosmin Nicolae
3. Comisia pentru servicii publice, sociale şi turism:
-Negrea Daniel
-Enăchiuc Dumitru Florian
-Covaliv Valentin
-Sulincean Marius Mircea
-Iorgovan Simona Lucia
4. Comisia pentru probleme culturale, de învăţământ, sportive şi de tineret:
-Săcui Mihai Octavian
-Bolony Gyorgy
-Chambre Dorina Rodica
-Lucaci Cornel ªtefan
-Damian Vasilică
5. Comisia juridică, gestionarea patrimoniului şi respectarea drepturilor cetăţeneşti:
-Plaveţi Ioan
-Micle Ioan
-Budiu Simion
-Achim Zeno Cătălin
-Moţ Petru
6. Comisia pentru strategii de dezvoltare, cooperare interinstituţională şi integrare europeană:
-Onea Mircea
-Duruş Daniel
-Tripa Florin Dan
-Gligor Ioan
-Purcaru Mircea"
Art. II. Hotărârea se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 21 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 11 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
14 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
15 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
16 MICLE IOAN (MC-L)
 
17 MOȚ PETRU (USL)
 
18 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
19 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
20 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
21 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
22 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
23 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
24 PURCARU MIRCEA (USL)
 
25 SÃCUI MIHAI OCTAVIAN (MC-L)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)