H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 13 / 28.01.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 13

din data: 28.01.2013
pentru modificarea Hotărârii nr. 134/28.06.2012 privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor judeţeni


Având în vedere,
-Hotărârea nr. 134/28.06.2012 privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor judeţeni;
-Hotărârea nr. 272/18.12.2012 privind declararea ca vacant a locului de consilier judeţean deţinut de domnul Dalcă ªtefan Petru;
-cererea domnului Țolea Adrian Florin înregistrată sub nr. 705/22.01.2013;
-referatul nr. 766/23.01.2013 al Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ;
-prevederile art. 892 alin.(2) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare;
-propunerile nominale privind completarea Comisiei de validare şi rezultatul votului;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. I. Se modifică art. 1 al Hotărârii nr. 134/28.06.2012 privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor judeţeni, după cum urmează:
„Art.1. Alege pe întreaga durată a mandatului Consiliului Judeţean Arad Comisia de validare a mandatelor consilierilor judeţeni, formată din 5 membri, în următoarea componenţă:
-Plaveţi Ioan - preşedinte
-Micle Ioan
-Boloni Gyorgy
-Covaliv Valentin
-Tripa Florin Dan."
Art. II. Hotărârea se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad.
- Persoanelor prevăzute la art. I.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
2 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
3 BUDIU SIMION (MC-L)
 
4 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
5 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
6 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
7 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
8 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
9 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
10 GLIGOR IOAN (USL)
 
11 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
12 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
13 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
14 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
15 MICLE IOAN (MC-L)
 
16 MOȚ PETRU (USL)
 
17 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
18 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
19 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
20 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
21 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
22 PURCARU MIRCEA (USL)
 
23 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
24 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
25 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
26 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
27 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
28 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
29 ULICI IOAN (MC-L)
 
30 VESA TEODOR (USL)