H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 17 / 28.01.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 17

din data: 28.01.2013
privind declararea ca vacant a locului de consilier judeţean deţinut de domnul Pistru Popa Eusebiu Manea


Având în vedere,
-demisia din calitatea de consilier judeţean a domnului Pistru Popa Eusebiu Manea, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 18.244 din data de 19.12.2012;
-referatul constatator nr. 422 din data de 15.01.2013 întocmit de către Secretarul Judeţului Arad privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Pistru Popa Eusebiu Manea;
-prevederile art. 9 alin. (2) litera a) şi art. 12 alin. (1) şi (2) din Statutul aleşilor locali aprobat prin Legea nr. 393/2004, actualizată;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Consiliul judeţean Arad ia act de demisia domnului Pistru Popa Eusebiu Manea şi declară vacant locul acestuia de consilier judeţean.
Art.2.Hotărârea se comunică cu:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Serviciul Gestiune Resurse Umane
-Domnul Pistru Popa Eusebiu Manea.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
2 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
3 BUDIU SIMION (MC-L)
 
4 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
5 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
6 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
7 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
8 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
9 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
10 GLIGOR IOAN (USL)
 
11 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
12 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
13 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
14 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
15 MICLE IOAN (MC-L)
 
16 MOȚ PETRU (USL)
 
17 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
18 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
19 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
20 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
21 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
22 PURCARU MIRCEA (USL)
 
23 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
24 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
25 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
26 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
27 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
28 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
29 ULICI IOAN (MC-L)
 
30 VESA TEODOR (USL)