H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 20 / 28.01.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 20

din data: 28.01.2013
privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Pereteatcu Cosmin Nicolae


Având în vedere,
-vacantarea unui mandat de consilier judeţean prin demisia din această calitate a domnului Cristina Ioan, candidat la alegerile locale din data de 10 iunie 2012 pe lista electorală a Uniunii Social Liberale;
-adresa Uniunii Social Liberale nr. 110 din data de 18.12.2012 înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 225 din data de 10.01.2013, prin care solicită validarea în locul devenit vacant a domnului Pereteatcu Cosmin Nicolae;
-prevederile art. 96, alin. 9 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale;
-procesul-verbal al Comisie de validare a mandatelor de consilier judeţean din cadrul Consiliului Judeţean Arad;
-rezultatul votului deschis privind validarea mandatului;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Consiliul judeţean Arad validează mandatul de consilier judeţean al domnului Pereteatcu Cosmin Nicolae, pentru mandatul 2012 - 2016.
Art. 2. Hotărârea se comunică cu:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Serviciul Resurse Umane
-Domnul Pereteatcu Cosmin Nicolae.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

proces_verbal.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 21 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 10 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
14 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
15 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
16 MICLE IOAN (MC-L)
 
17 MOȚ PETRU (USL)
 
18 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
19 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
20 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
21 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
22 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
23 PURCARU MIRCEA (USL)
 
24 SÃCUI MIHAI OCTAVIAN (MC-L)
 
25 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
26 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
27 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
28 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
29 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
31 ULICI IOAN (MC-L)
 
32 VESA TEODOR (USL)