H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 9 / 28.01.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 9

din data: 28.01.2013
pentru completarea Hotărârii nr. 284/ 28.10.2011, privind contractarea de către Consiliul Judeţean Arad a unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de maximum 1.100.000 euro, pentru achiziţionarea de aparatură medicală prin leasing financiar


Având în vedere,
-adresa Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad nr. 1501/23.01.2013 înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 814/23.01.2013;
-referatul comun al Direcţiei Tehnice-Investiţii şi al Serviciului Managementul Spitalelor nr. 815/23.01.2013 privind necesitatea achiziţionării de aparatură medicală în valoare de 967.270 euro +TVA, pentru dotarea blocului operator şi a secţiei de anestezie şi terapie intensivă din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad;
-Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad, înregistrată sub nr. 823/24.01.2013 cu privire la completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 284/28.10.2011 privind contractarea de către Consiliul Judeţean Arad a unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de maximum 1.100.000 euro, pentru achiziţionarea de aparatură medicală prin leasing financiar;
-Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 284/28.10.2011 privind contractarea de către Consiliul Judeţean Arad a unei finanţări rambursabile interne/externe in valoare de maximum 1.100.000 euro, pentru achiziţionarea de aparatură medicală prin leasing financiar;
-Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 156/20.07.2012 modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 284/28.10.2011;
-Prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3), lit. b) , ale art. 97 art. 104 alin.(1) lit. c) si alin.(4) lit. d) precum şi ale art. 115 alin.(1) lit. c), alin.(4), (5)si (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;
-Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările ulterioare;
-Prevederile art. 61 şi 62 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile H.G. nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.I. Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 284/28.10.2011 privind contractarea de către Consiliul Judeţean Arad a unei finanţări rambursabile interne/externe in valoare de maximum 1.100.000 euro, pentru achiziţionarea de aparatură medicală prin leasing financiar se completează prin introducerea după art.2 a unui articol Art. 2^1 cu următorul conţinut:
"Art. 2^1 (1)Se aprobă nota de fundamentare privind necesitatea achiziţionării de aparatură medicală în valoare de 967.270 euro+TVA, pentru dotarea blocului operator şi a secţiei de anestezie şi terapie intensivă din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, prevăzută în anexa la prezenta hotărâre;
(2 ) Se aprobă trecerea în patrimoniul public al Judeţului Arad a bunurilor menţionate la alin.(1) la data finalizării contractului de leasing. Bunurile se transmit în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad ."
Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 284/28.10.2011 privind contractarea de către Consiliul Judeţean Arad a unei finanţări rambursabile interne/externe in valoare de maximum 1.100.000 euro, pentru achiziţionarea de aparatură medicală prin leasing financiar rămân nemodificate.
Art.III. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Preşedintele, care va fi împuternicit să semneze toate documentele şi actele necesare.
Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului judeţului, în termenul prevăzut de lege, preşedintelui Consiliului Judeţean Arad şi Prefectului Judeţului Arad şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Judeţului Arad, precum şi pe pagina de internet www.cjarad.ro.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Expunere_motive.doc Descarcă
Referatul.doc Descarcă
Nota_de_fundamentare.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 26 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 3 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
2 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
3 BUDIU SIMION (MC-L)
 
4 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
5 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
6 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
7 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
8 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
9 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
10 GLIGOR IOAN (USL)
 
11 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
12 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
13 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
14 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
15 MICLE IOAN (MC-L)
 
16 MOȚ PETRU (USL)
 
17 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
18 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
19 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
20 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
21 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
22 PURCARU MIRCEA (USL)
 
23 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
24 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
25 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
26 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
27 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
28 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
29 ULICI IOAN (MC-L)
 
30 VESA TEODOR (USL)