H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 7 / 28.01.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 7

din data: 28.01.2013
privind nivelul redevenţei pe anul 2013, pentru bunurile care aparţin domeniului public al judeţului Arad concesionate către S.C. "Compania de Transport Public Arad" S.A., S.C."Aeroportul Arad" S.A. şi S.C. "Compania de Apă Arad" S.A.


Având în vedere,
-Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia art.16;
-Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, art.20 lit. e (administrarea eficientă a bunurilor din proprietatea publică şi privată);
-Referatul Direcţiei Economice nr. 737/23.01.2013 cu privire la nivelul redevenţei pe anul 2013 , pentru bunurile care aparţin domeniului public al judeţului Arad concesionate către S.C. "Compania de Transport Public Arad" SA, S.C. "Aeroportul Arad" SA, şi S.C. "Compania de Apă Arad" SA.;
-Prevederile Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Judeţean de Persoane aprobat prin HCJA nr. 109/30.05.2012;
-Prevederile Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi Canalizare aprobat prin HCJA nr. 393/22.12.2009;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Nivelul redevenţei pe anul 2013 pentru bunurile din domeniul public de interes judeţean concesionate către S.C. "Aeroportul Arad" SA este de 85.105 lei.
Art.2.Nivelul redevenţei pentru bunurile din domeniul public de interes judeţean concesionate către S.C. "Compania de Transport Public Arad" SA este de 95.340 lei, pentru perioada 01.01.2013 până în 30.04.2013.
Art.3.Nivelul redevenţei pe anul 2013 pentru bunurile din domeniul public de interes judeţean concesionate către S.C. "Compania de Apă Arad" SA este de 4,682,043,64 lei.
Art. 4.Redevenţele nu conţin TVA.
Art. 5.Redevenţele pe anul 2013 pentru bunurile din domeniul public de interes judeţean concesionate către S.C. "Aeroportul Arad" SA se vor plăti anual in patru rate egale până la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 decembrie inclusiv, in contul de venituri a C.J. Arad nr. R097TREZ02121300205XXXXX, venituri din închirieri şi concesiuni.
Art.6.Redevenţele pe perioada 01.01.2013 până la 30.04.2013 pentru bunurile din domeniul public de interes judeţean concesionate către S.C. "Compania de Transport Public SA Arad", se vor plăti trimestrial până la finele lunii următoare trimestrului încheiat (31 ianuarie, 30 aprilie, 31 iulie) conform contractului de delagare de gestiune a serviciului de transport, în contul de venituri a C.J. Arad nr. R097TREZ02121300205XXXXX, venituri din închirieri şi concesiuni.
Art.7.Redevenţele pe anul 2013 pentru bunurile din domeniul public de interes judeţean concesionate către SC "Compania de Apă Arad" SA, se vor plăti trimestrial până la data de 25 a lunii următoare încheierii trimestrului, iar pentru trimestrul IV până la data de 25 decembrie a anului în curs, conform cu " Contractul de delegare de gestiune prin concesiune" in contul de venituri a C.J. Arad nr. R097TREZ02121300205XXXXX, venituri din închirieri şi concesiuni.
Art.8.Pentru neachitarea la termenele stabilite a taxei de redevenţă se vor calcula dobânzi şi penalităţi de întârziere, stabilite conform legislaţiei in vigoare şi prevederilor contractuale.
Art.9.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-S.C. "Aeroportul Arad" S.A.
-S.C. "Compania de Apă Arad" S.A.
-S.C. "Compania de Transport Public Arad" S.A.
-Direcţia Economică
-Direcţia Tehnică Investiţii.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.rtf Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
2 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
3 BUDIU SIMION (MC-L)
 
4 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
5 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
6 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
7 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
8 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
9 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
10 GLIGOR IOAN (USL)
 
11 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
12 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
13 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
14 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
15 MICLE IOAN (MC-L)
 
16 MOȚ PETRU (USL)
 
17 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
18 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
19 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
20 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
21 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
22 PURCARU MIRCEA (USL)
 
23 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
24 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
25 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
26 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
27 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
28 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
29 ULICI IOAN (MC-L)
 
30 VESA TEODOR (USL)