H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 10 / 28.01.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 10

din data: 28.01.2013
privind revocarea domnului Căprar Dorel Gheorghe din calitatea de reprezentant al Judeţului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A


Având în vedere,
-Hotărârea nr. 165/20.07.2012 privind desemnarea reprezentanţilor în adunările generale ale acţionarilor la societăţile comerciale în care Judeţul Arad este acţionar şi în alte organe de conducere ale entităţilor în care Judeţul Arad este asociat sau în care are obligaţia legală să îşi desemneze reprezentanţi;
-Hotărârea nr. 274/18.12.2012 privind declararea ca vacant a locului de consilier judeţean deţinut de domnul Căprar Dorel Gheorghe;
-referatul nr. 765/23.01.2013, al Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ;
-prevederile art. 12 lit. b din Contractul de reprezentare nr. 12.804/11.09.2012 încheiat între Judeţul Arad şi domnul Căprar Dorel Gheorghe;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Domnul Căprar Dorel Gheorghe se revocă din calitatea de reprezentant al Judeţului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad
- S.C. Compania de Apă Arad S.A.
- Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Arad
- d-lui Căprar Dorel Gheorghe.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
2 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
3 BUDIU SIMION (MC-L)
 
4 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
5 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
6 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
7 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
8 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
9 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
10 GLIGOR IOAN (USL)
 
11 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
12 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
13 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
14 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
15 MICLE IOAN (MC-L)
 
16 MOȚ PETRU (USL)
 
17 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
18 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
19 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
20 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
21 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
22 PURCARU MIRCEA (USL)
 
23 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
24 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
25 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
26 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
27 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
28 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
29 ULICI IOAN (MC-L)
 
30 VESA TEODOR (USL)