H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 3 / 28.01.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 3

din data: 28.01.2013
privind aprobarea închirierii unui spaţiu din cadrul imobilului situat în Arad, Bd. Revoluţiei nr. 81- parter


Având în vedere
-Referatul Direcţiei tehnice nr. 716/22.01.2013 privind propunerea de închiriere a unui spaţiu din cadrul imobilului situat în Arad, Bd. Revoluţiei, nr. 81 aflat în proprietatea Judeţului Arad şi administrarea directă a Consiliului Judeţean Arad;
-Prevederile art. 14 şi 15 din Legea nr. 213/1998, republicată, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
-Prevederile art. 123, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001, republicată, a administraţiei publice locale;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă închirierea în condiţiile legii, prin licitaţie publică a unui spaţiu cu suprafaţa de 2,85 mp, situat în imobilul din Arad, Bd. Revoluţiei nr. 81 parter, cu destinaţia de prestări servicii de publicitate.
Art.2. Se aprobă preţul de pornire a licitaţiei în sumă de 50 euro/lună.
Art.3. Se aprobă Caietul de sarcini şi contractul cadru de închiriere pentru spaţiul menţionat la art.1.
Art.4. Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Serviciul administrarea domeniului public şi privat
-Direcţia economică - Serviciul de contabilitate.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Formular_12_B.DOC Descarcă
Formular_12_A.doc Descarcă
Caiet_sarcini.doc Descarcă
Contract.doc Descarcă
referat.DOC Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
2 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
3 BUDIU SIMION (MC-L)
 
4 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
5 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
6 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
7 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
8 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
9 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
10 GLIGOR IOAN (USL)
 
11 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
12 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
13 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
14 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
15 MICLE IOAN (MC-L)
 
16 MOȚ PETRU (USL)
 
17 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
18 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
19 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
20 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
21 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
22 PURCARU MIRCEA (USL)
 
23 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
24 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
25 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
26 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
27 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
28 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
29 ULICI IOAN (MC-L)
 
30 VESA TEODOR (USL)