H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 2 / 28.01.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 2

din data: 28.01.2013
privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere pentru unele spaţii aflate în proprietatea Judeţului Arad şi în administrarea Consiliului Judeţean Arad


Având în vedere,
-referatul nr. 715 din 22.01.2013 al Serviciului administrarea domeniului public şi privat privind propunerea de prelungire a termenului de închiriere pentru unele spaţii aflate în proprietatea Judeţului Arad şi în administrarea Consiliului Judeţean Arad;
-prevederile art. 91 (1) lit. c din Legea nr.215/2001 - Legea administraţiei publice locale;
-prevederile art. 2 din Contractul de închiriere nr. 253/13.01.2006 şi ale art.2 din Contractul de închiriere nr. 3047/18.05.2005, încheiate între Consiliul Judeţean Arad şi Agenţia de Dezvoltare V - Vest, respectiv S.C. Compania de Apă Arad S.A.;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 253 din 13.01.2006 încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi Agenţia de Dezvoltare V - Vest, până la data de 31.12.2015, pentru spaţiul în suprafaţă de 30,00 mp din imobilul situat în municipiul Arad, Bulevardul Revoluţiei, nr. 81, prin încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere.
Art.2.Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 3047 din 18.05.2005 încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi S.C. Compania de Apă Arad S.A., până la data de 31.12.2017, pentru spaţiul în suprafaţă de 63,77 mp din imobilul situat în municipiul Arad, Bulevardul Revoluţiei, nr. 81, prin încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere.
Art.3.Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Agenţia de Dezvoltare V - Vest
-S.C. Compania de apă Arad S.A.
-Direcţia Tehnică - Investiţii la Serviciul Administrarea domeniului public şi privat
-Direcţia Economică la Serviciul Contabilitate.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
2 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
3 BUDIU SIMION (MC-L)
 
4 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
5 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
6 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
7 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
8 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
9 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
10 GLIGOR IOAN (USL)
 
11 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
12 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
13 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
14 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
15 MICLE IOAN (MC-L)
 
16 MOȚ PETRU (USL)
 
17 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
18 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
19 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
20 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
21 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
22 PURCARU MIRCEA (USL)
 
23 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
24 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
25 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
26 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
27 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
28 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
29 ULICI IOAN (MC-L)
 
30 VESA TEODOR (USL)