H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 1 / 28.01.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 1

din data: 28.01.2013
privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al judeţului Arad pe anul 2012 a deficitului secţiunii de dezvoltare


Având în vedere,
-referatul nr. 948/28.01.2013 al Direcţiei Economice cu privire la aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare în anul 2012;
-prevederile art. 58 alin.(1) din Legea nr. 273/29.06.2006 *actualizată* privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 4.15.3. litera b din Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1720/17.12.2012;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului Judeţului Arad pe anul 2012, în sumă de 5.759.094,82 lei, din excedentul bugetului local.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinirea a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică.
Art.3. Prezenta hotărare se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad
-Direcţia Economică
-Trezoreria Municipiului Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
2 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
3 BUDIU SIMION (MC-L)
 
4 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
5 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
6 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
7 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
8 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
9 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
10 GLIGOR IOAN (USL)
 
11 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
12 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
13 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
14 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
15 MICLE IOAN (MC-L)
 
16 MOȚ PETRU (USL)
 
17 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
18 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
19 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
20 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
21 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
22 PURCARU MIRCEA (USL)
 
23 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
24 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
25 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
26 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
27 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
28 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
29 ULICI IOAN (MC-L)
 
30 VESA TEODOR (USL)