H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 23 / 05.02.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 23

din data: 05.02.2013
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr.165 din data de 20.07.2012 privind desemnarea reprezentanţilor în adunările generale ale acţionarilor la societăţile comerciale în care Judeţul Arad este acţionar şi în alte organe de conducere ale entităţilor în care Judeţul Arad este asociat sau în care are obligaţia legală să-şi desemneze reprezentanţi


Având în vedere,
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 165/20.07.2012 privind desemnarea reprezentanţilor în adunările generale ale acţionarilor la societăţile comerciale în care Judeţul Arad este acţionar şi în alte organe de conducere ale entităţilor în care Judeţul Arad este asociat sau în care are obligaţia legală să-şi desemneze reprezentanţi;
-Hotărârile Consiliului Judeţean Arad nr. 189/30.08.2012, nr. 216/26.10.1012 şi nr. 16/28.01.2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 165 din data de 20.07.2012 privind desemnarea reprezentanţilor în adunările generale ale acţionarilor la societăţile comerciale în care Judeţul Arad este acţionar şi în alte organe de conducere ale entităţilor în care Judeţul Arad este asociat sau în care are obligaţia legală să-şi desemneze reprezentanţi;
-Referatul nr. 1269/05.02.2013 al Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ;
-prevederile art. 92 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.I. Se modifică art.2 lit. b) din Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 165/20.07.2012, urmând a avea următorul conţinut:
„b) Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad - A.D.I.-S.I.G.D. Drăgan Cristian Ioan".
Art. II. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
- d-nul Drăgan Cristian Ioan
- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
14 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
15 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
16 MICLE IOAN (MC-L)
 
17 MOȚ PETRU (USL)
 
18 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
19 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
20 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
21 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
22 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
23 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
24 PURCARU MIRCEA (USL)
 
25 SÃCUI MIHAI OCTAVIAN (MC-L)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)