H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2013

Hotărâre adoptată - Nr. 26 / 25.02.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 26

din data: 25.02.2013
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 62/11.03.2011 privind aprobarea contribuţiei proprii a Consiliului Judeţean Arad la proiectul „Construire drum de legătură Elek - Grăniceri"


Având în vedere,
-referatul nr. 1.885/19.02.2013 al Direcţiei Programe de Dezvoltare, pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 62/11.03.2011 privind aprobarea contribuţiei proprii a Consiliului Judeţean Arad la proiectul „Construire drum de legătură Elek - Grăniceri";
-adresa nr. 12 - 7 - 157/2013 a Autorităţii de Management a Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007 - 2013;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.I. Hotărârea nr. 62/11.03.2011 privind aprobarea contribuţiei proprii a Consiliului Judeţean Arad la proiectul „Construire drum de legătură Elek - Grăniceri", se completează prin introducerea după art. 1 a unui nou articol 1^1 cu următorul conţinut:
„1^1. Se aprobă contribuţia Consiliului Judeţean Arad la cheltuielile neeligibile ale proiectului, în valoare de 202.110,00 Euro (TVA inclus)".
Art. II. Hotărârea se comunică la:
- Instituţia Prefectului Judeţului Arad
- Direcţia Programe de Dezvoltare
- Direcţia Economică.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)